Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Slavnostní otevření sokolovny v Miličíně

[Nepodepsaná zpráva v táborském týdeníku Český jih č. 29/1938, s. 1-2.]

Tělocvičná jednota „Sokol“ v Miličíně otevřela slavnostně v neděli 17. t. m. svou novou sokolovnu za ohromné účasti obecenstva, sokolských jednot, hasičských sborů, národní gardy táborské a legionářů.

Slavnost byla konána pod protektorátem a za osobní účasti pp. dr. Fr. Macháčka, okresního hejtmana z Tábora, dr. Ing. K. Bachracha, předsedy Jihočeského sboru národohospodářského, Ad. Křemena, poslance N. S. a JUDr. Em. Slabého, čestného občana a mecenáše miličínského.

Ve slavnostní řeči, kterou pronesl dr. E. Slabý, ocenil tento obětavost, odvahu a lásku k věci nejen u členstva sokolského, ale i u ostatních občanů, kteří nezištně přispívali dary peněžitými, hmotnými a povozy při stavbě.

Stavbu projektoval stavitel Vojt. Kraupner, člen sokola, který zdarma provedl plány, dohled a uměleckou výzdobu budovy. Největší zásluhu o zbudování získal si starosta jednoty, 71letý br. Čeněk Kraupner, který daroval pozemek, veliké množství stavebních hmot a sám byl denně po dva a půl roku na staveništi činný. Budova je pro místní poměry velmi prakticky řešena a vyzdobena zevnitř i vně uměleckými a vysoce hodnotnými olejomalbami, které představují typické obrázky jihočeského kraje. Ke krásné výzdobě tělocvičny přispěl akademický malíř R. Budský vymalováním Tyrše a Fügnera v nadživotní velikosti.

Pochopení a zájem městské rady v Miličíně a občanů místních i z okolních vesnic pomohlo záhy vytvořiti dílo, které je dle slov řečníkových dílo lásky, veliké obětavosti a neobyčejného nadšení, že bude míti proto v budoucnosti trvalou hodnotu. Miličínský Sokol začínal s pokladní hotovostí 2000 Kč a dokázal, že i při malých prostředních, ale velké lásce a obětavosti dá se vykonati dílo hodnoty veliké a trvalé, které stává se ozdobou staroslavného města Miličína, neboť budova dosáhla dnes hodnoty čtvrt milionu Kč.

Sokolovna stojí na území starého zámku, těsně při státní silnici. Otevření předcházela slavností akademie za spoluúčinkování jihočeského pěveckého kvarteta učitelského. Slavnostní valná hromada konaná v 10. hod. dopol. měla neobyčejně srdečný průběh. Zahájil ji br. starosta a poděkoval všem přítomným, kteří jakoukoli hřivnou přispěli k uskutečnění této radostné chvíle, kdy Sokol po 36letém putování uchyluje se do stánku, který si sám zbudoval. Předseda finančního odboru br. Šabatka v cifrách vyjadřuje velikost díla, které přineslo téměř sto tisíc Kč dělníkům do Miličína a okolí a které dnes v hodnotě čtvrt milionové otevíráno je skoro bez dluhu. Děkuje dále mecenáši jednoty, pražskému advokátovi dr. Em. Slabému za jeho přízeň, stejně děkuje br. starostovi Č. Kraupnerovi za jeho nehynoucí zásluhy, kterými si postavil pomník, děkuje dále manželkám obou mecenášů, které vždy s láskou a porozuměním podporovaly své muže v jejich šlechetném díle, děkuje dále velikému příznivci p. dr. Bachrachovi, presidentu společnosti pro zpeněžení lihu a odevzdává za hlubokého pohnutí všem třem jmenovaným diplomy čestného uznání. Pan dr. Bachrach v proslovu vyslovuje přání, aby sokolovna, viditelná z celého vožického kraje, stala se jeho kulturním majákem.

Okresní hejtman p. dr. Macháček vzpomíná památného 21. května, kdy zde nedaleko sokolovny vítal na území táborského kraje pana presidenta Čsl. republiky dr. Ed. Beneše při oficielním zájezdu do Tábora zde shlédl v jeho očích odhodlání, které pak ve své řeči v Táboře zdůraznil. Podotýká, že město Miličín pomáhalo tvořit historii a končí slovy: „Při vzpomínce na minulost budujeme si v tomto stánku svoji slavnou přítomnost a připravujeme ještě slavnější budoucnost!“

Poslanec N. S. Ad. Křemen, člen jednoty miličínského Sokola, zdůrazňuje, že dnes Sokolstvo stojí nad všechny organisace. Duch Tyrše a Fügnera pojí nás dnes jako nás pojil za bojů obrozeneckých. Vidíme, že dnes opět myšlenka národní vítězí. Ze zahraničí vidíme, že musíme spoléhat v prvé řadě na sebe, vidíme, že svět sleduje se zájmem naše konání. Věříme ve spravedlnost a ve vítězství pravdy v duchu Masarykově.

Ze slavnosti byly zaslány holdovací pozdravy p. presidentu republiky dr. Ed. Benešovi a p. minist. předsedovi dr. M. Hodžovi.

Za spolek rodáků v Praze zdraví valné shromáždění předseda spolku br. Klofec a po pozdravných projevech zástupců župy a ČOS státní hymnou skončena první krásná slavnost v miličínské sokolovně.

Odpoledne konáno na nádvoří starého zámku veřejné cvičení Sokolstva z Miličína i okolí za veliké účasti obecenstva.

Zpět