Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


A. Podlaha, Ed. Šittler: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský

[nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898]

[Seznam vybraných kapitol]


Prčice
[str. 81 až 87]


Vlasák, Sedlecko 67—99. — Lehner v ťMethoduŤ XIV. 113.


KOSTEL SV. VAVŘINCE, farní (již r. 1352 připomínaný), prostorná orientovaná budova z lámaného omítnutého zdiva. Na mohutné vysoké věži jakož i v zadní části lodi patrný jsou stopy románského slohu; ostatek ranná gotika. Sakristie bezvýznamný přístavek ze XVII. stol. Značnější stavební opravy z roku 1730, kdy byla i věž přistavována a nynější bání přikryta. Nejnovější opravy z r. 1887.

Věž v západním průčelí, v ose budovy vztýčená, čtvercová, má v přízemí kobku 3,60 m2 valeně do půlkruhu překlenutou, přístupnou z vnitra kostela vchodem půlkruhově zaklenutým; vchod měří 1,70 m na výšku, 0,70 m na šíř. Prvé patro, nyní trámovým stropem na dvé rozdělené, jest opět valeně překlenuto. Přístupno jest z empory, na niž se vchází po schodech zevně při věži upravených. Obojí vchod, na emporu i z empory do věže, stejně jest upraven jako vchod do kobky přízemní. V druhém patře ustupuje zdivo — dosud 1,45 m silné — o 0,30 m ; stěny jsou tu prolomeny půlkruhovými okny 1,50 m širokými i vysokými, z nichž severní jest nyní zazděno.

Loď obdélníková, 9,15 m široká, 13,20 m dlouhá, 11,60 m vysoká, přikryta jest rovným, rákosovaným stropem, a osvětlena čtyřmi nově upravovanými štíhlými okny, z nichž patrně kružby vylámány, 5,70 m vys., 0,85 m šir. Toliko nad emporou zachovalo se po obou stranách po okénku románském, 1,05 m vys., 0,20 m širokém, 4,90 m nad podlahou, bez ostění, půlkruhem zaklenutém, jehož špaleta do vnitř i zevně rozevírá se na 1,50 m výšky a 0,62 m šířky. Síla zdiva v lodi 1,10 m.

Vítězný oblouk 8,65 m široký i vysoký, 0,85 m silný, na hranách rovně sříznutý, sklenut je ve hrot.

Velmi úměrné kněžiště, zevně kvádrovými opěráky o čtyřech ústupcích opatřené, 10,60 m vysoké, skládá se z obdélníkového travé, 7,10 m šir., 5,60 m dl., a pěti stran nepravidelného osmiúhelníku, jehož strany měří 2,40—3,60 m. Okna, v osách klenby prolomená (k severu byla při budování sakristie zazděna), týchž rozměrův jako v lodi, jsou kružeb pozbavena. Klenba presbytáře (kamenná) spočívá na kamenných žebrech 0,16 m širokých, 0,20 m z klenby vystupujících, na hranách mírně žlábkovaných.

str. 82

Žebra vyrůstají z konsol dílem okrášlených gotickými listy, dílem jednoduše v jehlan přiříznutých. Síla zdiva1,25 m.

Po epištolní straně upraveno jest ve zdi presbytáře sedile půlkruhem překlenuté, na hraně kamennou povystupující lištnou, goticky promovanou, obložené (obr. 80.).

Oltáře (čtyři) i kazatelna jsou barokové; ničím zvláště nevynikají. Oltář hlavní i oba oltáře v lodi pořídil Jan Vít Malovec, jenž byl pánem na Prčici v letech 1725—1768.

Vedle vchodu do sakristie v úpravné, zasklenné skříni barokové stojí krásná soška P. Marie 0,93 m vysoká (bez podstavce), ze dřeva řezaná. P. Maria vypodobněna jest v celé postavě, stojíc levou, v před posunutou nohou na půlměsíci, a držíc na levé ruce neoděného, žehnajícího Ježíška, v pravici pak žezlo. Soška je zlacena; toliko inkarnát a vlasy jsou malovány barvami. Pojetí značně realistické, výraz velmi líbezný, úprava bohatého roucha mistrná. Vynikající umělecké dílo z prostředka XVII. stol. (obr. 81.).

Po druhé straně vchodu nad novodobým oltáříkem obraz sv. Barbory, zdařilá to kopie výborného italského díla, na plátně malovaná, svěžího koloritu, 0,87 m vys., 0,63 m šir. za broušeným sklem v krásném barokovém rámci zlaceném. Rámec tvoří plochá lištna, 0,15 m široká, prokládaná zrcadélky, v nichž jsou vbroušeny rostlinné, stylisované ornamenty. Nahoře jest bohatě řezaný štítový nástavec, 0,75 m vysoký, rovněž hojnými zrcadlovými ozdobami proložený a vkusnými maskarony okrášlený (obr. 82.). Počátek XVIII. stol.

Na protější stěně presbytáře dva pěkné obrazy z konce min. stol. na plátně malované, obdélníkové, 1,67 m vys., 1,13 m šir.: ťSv. JosefŤ (jemuž Ježíšek klade korunu na hlavu) a ťsv. AnnaŤ (učící P. Marii, kteréž anděl také věnec na hlavu pokládá). Pojetí klidné. Líbezná, dobře

propracovaná malba širokých forem, kolorit značně stlumený. Kostelu daroval Dr. Kaňka z Jetřichovic.

V sakristii renesanční obrázek nejsv. Trojice, 0,50 m šir., 0,69 m vys., malovaný na dřevěné desce pokryté silnou vrstvou rudě zlacené sádry,

str. 83

z níž postavy obrazu poněkud (reliefovitě) povystupují. Okolo postav věnce obláčků paprskovitě ozářených, opět reliefovitě zvýšených, v nichž se andílkové vznášejí. Zajímavá, ač umělecky slabá práce z prvé polovice XVII. stol.

Pacifikál, 0,35 m vys., ze zlacené mosazi; noha oválová, ve čtyrlist dělená, ozdobena jest vkusným listovým ornamentem, naturalisticky podaným, a čtyřmi nanýtovanými tepanými obrázky: sv. Vojtěcha, sv. Jana Nep., sv. Antonína s Ježíškem a sv. Apoleny. Hruškový ořech nese prostý kříž s nanýtovanou soškou Ukřižovaného.Beze značky. Dobrá práce z konce XVII. stol.

Kalich stříbrný, zlacený, 0,22 m vys., ozdobený na noze i číši dosti jemně tepaným ornamentem (motivy akantového listu, v nějž vloženy jsou andílčí hlavinky a symboly umučení). Na obrubě tečkovaný nápis: NAKLADEM WACZLAVA IVSTA KATERZINI IVSTOWI A IACVBA IVSTA KAVPENI A 1689. Značky: znak pražský a

Monstrance, ciboř a kalich ze zlacené mědi, slušně tepanými empirovými motivy ozdobené, z r.1806.

Lampa cínová (0,55 m průměr baňky) před hlavním oltářem a 12 svícnů cínových (0,60 — 0,76 m vys.) na trojbokých nohách, empirové, slušných forem, koupeny r. 1818 v Praze.

Na skříni v sakristii oltářní křížek dřevěný, na pěkně profilovaném čtyřbokém podstavci, s obrazem Ukřižovaného z cínu ulitým, 0,20 m vys.;

str. 84

na podstavci cínová destička s vyrytým nápisem: NAKLADEM WACZLAWA SLAWY | KA PEKARZE SAVSEDA | W MESTE TABO | RZE, SYN NEMECZKA MYNARZE | POD ROHOWEM A : D 1645.

V sakristii chová se vojenský cep z XV. stol. na žerdi 1,45 m dlouhé, hadovitě železným obručem ovinuté. Biják oblý, k oběma koncům se zužující, 0,40 m dlouhý, jest pobit třemi obruči; hřeby zabity jsou jenom s polovice a trčí silnými hroty na 1 cm ven; na povrchu bijáku napjaty jsou podél čtyři kroucené, silné dráty. Cep váží 1750 g.

Křtitelnice cínová, renesanční, ušlechtile pracovaná (obr. 83.). Šestiboký, na způsob komolého jehlance ustrojený džbeřík, 0,45 m v průměru, 0,34 m vysoký, stojí na třech s-ovitých nohách (0,30 m vys.). Vodorovné hrany jeho ozdobeny jsou vkusným věncem drobných festonkův, nároží pak velmi pěkně modelovanými ženskými maskami. Víko, ploché, vztyčuje se uprostřed a nese štíhlý, hladký kříž (výška i s křížem 0,55 m). I zde jsou vodorovné hrany krášleny festonovým věncem, nároží pak sličně upravenou okřídlenou hlavičkou. Pod křížem na víku vyryt letopočet 1664, staroměstský znak a značka

Zvony: 1. 0,80 m průměr, 0,77 m výška (s uchy pletencovými), hrubě pracovaný. Při koruně dvouřádkový opis, akantovými listy obroubený:

str. 85

LETHA • PANIE • M • D C IIII • TENTO ZWON GEST SLIT • KE CZTI A • K SLAWE • BOZI • HANS PAVR IAN KOPITLA

xNSKI MATH, : XXV CAP BDIETE NEB NENWITE DNE ANI HOD • YAN ROKOS, YAROSS BENEDIKT STARSSI KOST

ELNIK

jenž pokračuje při okraji:

ZA KNIEZ ADAM BERKA WODNIANSSKI TOHO CZIASV FARARZ PRCZICKI MATHAVSS : • YAN MVDROCH WACLAW STEY WACLAW CZAPEK IAN KRAL GIRZIK KVZELKA DIRIK SOBISSEK KATERZINA EMA MANZELKA YAN SOBISSEK YAN ZBANEK MIKVLASS PETR HAWL SWATEG DWOPAK FILIP • IANS : ZAKONIK MIKULASS BOHDASKEG MATHAVSS ZELENKA GAROLIM KRZIZV GIRZIK SKALNIK YMAN TVMOVEC YAN BECZWARZ ACLAW KRCEK.|

Na plášti:

VROZENI A STATECZ | NI RITIRZ PAN HVM | PRECH CZERNIN Z CHV | DIENIC A NA PRCZICI | VROZENA PANI EWA | WORACZICKA | ZDENIEK WORACZIC | KI S PABIENIC.

Zvon 2. 0,71 m v průměru, 0,70 m výšky (i s uchy hladkými), z prvé pol. XIV. stol., bez ozdob. Při koruně majuskulový nápis, dvojitou čarou opásaný, 0,05 m široký (obr. 84).

Náhrobníky: 1. pod kruchtou při severní stěně kostela, žulový, 1,64 m vys., 0,82 m šir., s reliéfovým znakem Vrchotickým (na štítu tři vodorovné pásy, nad helmicí kohout); znakové pole jest hrubě nastíněným gotickým zaklenutím v podobě lomeného oblouku prohnutého ohraničeno. Při okraji rámcový nápis (poškozený), jenž pak v horní polovici nad znakem pokračuje :

.... swat .... | lukassy Ewa~gelistu umrzel g~t urozeny Pan Stybor Wrchoty | .... a na Wr | chotyczych w osmnacztu hodynu a pan Buoh racz dussy | geho milostyw beyty | leth mu Bylo wosmd | esat a tuto g~t pochowa~ *)

2. vedle předešlého, 1,70 m vys., 0,85 m šir., žulový, s renesanční znakovou kartuší. Nápis:

ťLeta CXXDI (t. j. 1576) tu strz | edu przed smrtedlnu nedely Umrzela Pany | alyna Wrchotycz | ka stropczycz tuto gest we gmeno Bozy pochowa | na Pan Buˆh ra~z dussy gegy mylostyw be~ty.Ť

3. nejlépe zachovaný, z roku 1538, v severozápadním rohu podlahy, žulový, 1,57 m vys., 0,98 m šir.; nápisem orámovaná

*) Zemřel r. 1576

str. 86

plocha upravena jest architektonicky (po goticku) jako dvojnosé okno prohnutým hrotitým obloukem zaklenuté, jehož pozadí jest panelováno. Znak jako při č. 1. Nápis:

Leta 38 (t.j. 1538) w po~dieli welikonoczni w hodinu na nocz a bylo te~ de~ S. Girzy pa~ Zikmund Zlautkoa swuy ziwot dokonal W prcziczy w aute ... welkonocz~ .....

4. v protějším rohu, žulový, 1,33 m dl, 0,76 m šir., s kartuší znakovou a nápisem :

1593. VMRZELA l PANNA DOROTA WRCHOTICZKA • ZLAUT l KOWA NA DEN OBIETOWANI PANNY MARIGE BYLA CZERA PANA MIKOLASSE MLATSSYCHO WR l CHOTICZK~O ZL l AVTKOWA.

Ostatní (počtem ještě tři), znakem Vrchotických označené, také žulové, mají nápisy již úplně otřelé.

Uprostřed lodi v podlaze zasazeny jsou mramorové náhrobníky: Jana Víta Malovce († 1769), Marie Anny Malovcové z Běšin († 1758), jakož i dva jiné — vesměs s nápisy úplně vyšlapanými.

Na HŘBITOVĚ vsazen do zdi náhrobní k z červeného mramoru, 0,75 m vys., 0,48 m šir., pěkně pracovaný, s nápisem:

Tuto gest Pochowan syn uro | zeneho a stateczneho rytirze Pa | na Maxmiliana Welemiskyho | z Welemislowst A Urozene Panij | Katherzinij rozene Wogkowske z M | ilhosticz A z wogkova kteryz se Leth | a Panie 1615 mrtwy narodil w de | witi Nedielich Po smrti Pana ot | cze swyho Gehoz tielo tuto odpocziwa | a wzkrzisseni radostneho oczekawa.

Pod nápisem znak: dva kamzíci vztýčení na skaliskách.

Nad hřbitovními dveřmi část pěkné mříže ze XVII. stol., ukované z oblých prutův pěkně vinutých a zakončené křížem.

Kříž náhrobní, 1,22 m vys., ze železa kutý, barokový, ozdobený listy a růžičkami.

Na NÁMĚSTÍ slušná pískovcová socha sv. Isidora, a druhá sv. Jana Nep., obě z prostředka XVIII. stol.

PEČETIDLA: městské, mosazné ze XVII. stol., 45 mm v průměru; cechovní ze XVII. až poč. XIX. stol.

HRAD Vítkovicův, rybníky opevněný, stával nepochybně na západním cípu města, pod nynějším zámkem, na povýšeném břehu potoka; na kterémžto místě zbudována v XVII. stol. TVRZ značné rozsáhlosti, jejíž přízemní prostory, umělecky nevýznamné, z větší části dodnes se zachovaly a k hospodářským účelům slouží.

MOST, vlastně mohutná zděná hráz se třemi průtoky, z lámaného zdiva pečlivě stavěná, spojuje Prčici se Sedlcem. Základní kámen k ní položen r. 1815. Ozdobena jest dvěma sochami, sv. Jana Nep. a sv.

str. 87

Floriana, v nadživotní velikosti z pískovce vytesanými. Slušná práce (zejména sv. Florian). Podepsán: I. PLATZER. INVENIT ET LABORAVIT. MDCCCXVIIII.

Při silnici k Mitrovicům ťmorov፠KAPLE při r. 1680 vystavěná; prosté čtvercové staveníčko, s chudými štíty v průčelí i vzadu. Uvnitř cenný obraz na dřevě ze XVII. stol. 1,15 m vys., 0,74 m šir.: P. Maria Svatoborská, sv. Šebastian a sv. Roch, za nímž stojí anděl s otevřenou knihou, ve kteréž prosba za ochranu před morem napsána. V dolní části obrazu (porušené) přimalována ležící postava sv. Rosalie. Kresba (zejména středních postav) správná, kolorit měkký, provedení detailní. Na stěně gotická socha Madony 1,30 m vys. v celé postavě na měsíci stojící, s Ježíškem, jenž si pohrává s jablkem, na ruce. Hrubá sice, ale prostomilá práce z poč. XVI. stol.


[Seznam vybraných kapitol]

Zpět