Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


100 let požárního sboru Miličín, 1878 - 1978

[vyd. Základní organizace Svazu požární ochrany Miličín, 1978]

ÚVODEM

Rok 1978, stejně tak jako pro celou naši socialistickou společnost, je i pro obec Miličín významným a jubilejním v její historii. Před sto lety několik podnikavých a pokrokových občanů utvořilo prozatímní komisi ke zřízení dobrovolného hasičského sboru v Miličíně. Spisem datovaným 26. března 1878 č. 13 504 schválilo c. k. místodržitelství zřízení spolku pod jménem Dobrovolný sbor hasičský v Miličíně a jeho stanovy. Na základě tohoto schválení zahájila vpředu zmíněná komise dne 5. dubna 1878 svou činnost. Prozatímní výbor ve složení Josef Chytra, Antonín Tišler a Jan Jíša, svolal ustavující schůzi, na které se 7. dubna 1878 přihlásilo 22 činných členů. Jubileum je vhodnou příležitostí k zamyšlení nad obtížným, dobrovolně zavazujícím, ale krásným posláním — pomáhat chránit majetek i životy spoluobčanů. V naší dnešní socialistické společnosti k tomu přistupuje i ochrana státního a družstevního majetku.

Základní organizace Svazu požární ochrany v Miličíně se rozhodla vydat tuto brožurku, jejímž posláním je přiblížit stoletou historii organizované požární ochrany v Miličíně. Brožurka se skládá ze stručných kronikářských záznamů, které jsou nejvýmluvnějším svědectvím o nadšení, bezmezném úsilí, obtížích i radostné přítomnosti.

Brožurkou chceme vzdát čest všem těm, kteří již mezi námi nejsou a připomenout si minulost. Věříme, že poučeni historií poneseme ušlechtilou myšlenku dál u socialistické přítomnosti a předáme ji budoucím generacím.

Jan Zákostelský, předseda ZO SPO

str. 3

STRUČNĚ O NAŠÍ OBCI

Středisková obec Miličín leží na jižní výspě okresu Benešov v oblasti zvané Česká Sibiř, sousedí s okresem Tábor. Nejvyšším bodem je nad Miličínem hora Kalvárie, která dosahuje výšky 696 m nad mořem, zde se nalézá také kaple a skála v podobě lva, která je státem chráněna. Na protějším vrchu Šibeník je místo, kde se za panství feudálů a šlechty odbývaly popravy oběšením. Z té doby se zde vypráví pověst o Zdeňku z Duchova, vězněném v miličínském zámku. V té době poprav se osvobodil z vězení a zámek podpálil. Miličínský zámek vystřídal mnoho pánů a z těch nejnovějších to byli Rožmberkové. Na bývalém zámku je také pamětní deska jednoho z popravených českých pánů v Praze, který na zámku přebýval. Původní podobu zámku dokresluje řada maleb stav. arch. Vojty Kraupnera. Historii přibližují obrazy Miličína i obcí širokého okolí, které zdobí stěny místní sokolovny. Miličín je opředen pestrou a bohatou historií, na císařské silnici Praha — Vídeň byl velkým střediskem drobných živnostníků, zastávkou formanů a za Karla IV. byl Miličín povýšen na královské město. Jeho velkou památkou je kostel P. Marie ze 12. století, v jehož gotickém provedení uvnitř zvlášť vynikají malby P. Brandla apod. Pod městem se nalézá celá řada chodeb, dnes již mnohde zcela neprůchodných.

Miličín je obcí zemědělského charakteru. Její rozmach se datuje až po našem osvobození Sovětskou armádou v roce 1945 a po Únoru 1948, kdy byla nastoupena cesta socializace vesnice. V současné době je rozhodujícím podnikem pro obec a okolí JZD ČESKÁ SIBIŘ.

V Miličíně bylo JZD založeno v roce 1953. V pozdějších letech do něho byly sloučeny JZD Žibkov, Záhoří, St. statek Malovice, JZD Barčov, Mezno, Petrovice, Červený Újezd, Smilkov, St. statek Střezimíř. Nový ekonomický celek JZD ČESKÁ SIBIŘ Miličín se sídlem v Miličíně obhospodařuje zhruba 5500 ha zemědělské půdy. V rostlinné výrobě je družstvo zaměřeno na obiloviny a brambory. Živočišná výroba se orientuje na plemenný skot, mléko a výrobu hovězího a vepřového masa.

Od osvobození Sovětskou armádou se v Miličíně začalo budovat mnoho nového, za nebývalé aktivity občanů a podpory stranických a státních orgánů. Byl proveden průtah Miličínem,

str. 4

rekonstruováno náměstí, upraveny komunikace, vybudován hotel a rozrůstá se i bytová výstavba. Občanská vybavenost byla rozšířena o pěknou samoobsluhu a Masnu. Skutky a činy hovoří za miličínské občany zvláště v posledních několika letech, vylepšeni doznaly jak ZDŠ, MŠ, tak i MNV, zdravotní středisko atd.

Vlastní obec Miličín má přes 800 obyvatel. Od roku 1960 patří k Miličínu obce Záhoří, Malovice a po sdružení obcí obec Petrovice s osadami Kahlovice, Nové Dvory a Nasavrky.


Z HISTORIE SBORU

Požární ochrana nebyla v Miličíně až do roku 1877 organizovanou záležitostí. Obec již před rokem 1877 vlastnila hasící náčiní. V případě požárů ho použili ti občané, kteří přispěchali na pomoc. Každého čtvrt roku byla prováděna prohlídka nářadí, zda je v pořádku. Miličínští již tenkráte měli stříkačku, neboť v obci bylo požárů víc než dost. Přestupky proti požární ochraně byly v té době trestány peněžitě, ale i vězením.


1878

Proto došlo v roce 1878 v Miličíně k organizování hasičského hnutí po vzoru jiných měst. O založení místního spolku se nejvíce zasloužili mladší učitel R. Siegel, Josef Chytra, kožešník, Josef Sládkovský, ekonom, Antonín Tišler, sedlář, Václav Chytra, krejčí, Jan Bílý, Řehoř Poustecký, Jan Šťastný, Josef Hlavnička, Jan Vobořil, kovář, Hynek Kafka, František Bílý, rolník, Vojtěch Kafka, František Kafka, Josef Novák, Václav Kubec, Karel Šťastný, František Fiala, Josef Kuchta, obchodník, Josef Mautner, hostinský a M. Kratochvíl, hrnčíř.

Začátek nebyl lehký. Po valné hromadě 14. dubna 1878 nebylo stejnokrojů ani potřebného nářadí, ale vůle členů nově zvoleného představenstva byla železná a vytrvalá.

Na první výborové schůzi 18. dubna 1878 byla přijata některá opatření k získání peněz a vydáno provolání k místnímu i okolnímu občanstvu a dohodnuto také pravidelné cvičení mužstva.


1879

V tomto roce a v několika dalších letech, jak kronikář zaznamenal, je patrná podpora spolku, dokonce byl zakoupen i prapor, který byl provázen 15. července 1883 velkou slavností v Miličíně.

str. 5

Téhož roku 26. března byla založena mohutná župní jednota ve Voticích s počtem 19 sborů, do které byl Miličín také zapojen.


1884

Bylo zakoupeno první razítko sboru.


1886

Velkolepou manifestací sjednocené síly požárníků byl spolkový sjezd 8. srpna, kterého se zúčastnili i Miličínští.


1887

Obec Miličín podala zemskému výboru žádost o podporu na zakoupení čtyřkolové stříkačky v ceně 600 zlatých. V důsledku politického rozdělení Miličínský sbor patřil k jednotě Tábor.


1888

Zemský výbor na své schůzi dne 9. května povolil sboru v Miličíně na zakoupení stříkačky 100 zlatých.


1889

Podle služebního řádu ústřední zemské jednoty byly utvořeny na zvláštní valné hromadě 3 čety. I. četa — lezci a bourací, II. četa ku stříkačce, III. četa ochranná. V srpnu byla spolku doručena podpora okresního výboru 100 zlatých, která byla uložena k fondu na zakoupení nové stříkačky.


1890

Zemský výbor poskytl příspěvek 130 zlatých na zakoupeni nové stříkačky. Z dalších událostí, které kronikář zaznamenal, je dlužno vzpomenout v roce 1891 velké účasti miličínských hasičů na všehasičském sjezdu u příležitosti zemské jubilejní výstavy v Praze. V roce 1892 bylo rozhodnuto o koupi nové stříkačky dvouproudové bez per, stabilní, se savicí 6 m, s nádržkou na vodu a brzdou za cenu 800 zlatých. V roce 1893 konal 15. ledna hasičský sbor valnou hromadu, na které bylo vzpomenuto 15. výročí sboru a zároveň byla přijata radostná zpráva o dodání nové stříkačky do stanice Sudoměřice. V roce 1895 23. června se konal sjezd táborské hasičské jednoty, spojený s mohutnou slavností. V roce 1896 byla adaptací pořízena hasičská zbrojnice a zřízeno hasičské cvičiště vedle na starém hřbitově. Léta 1897 až 1900 se vyznačovala organizačními problémy.

Dne 5. ledna 1902 kronikář zaznamenal účast dobrovolných hasičů na založení sokolské jednoty v r. 1903 přípravu velké

str. 6

slavnosti na počest 25. výročí založení hasičského sboru v Miličíně, která se konala 26. července. V důsledku velkého krupobití, které se strhlo 19. července, oslavili hasiči své výročí skromně. V roce 1904 v důsledku dlouhotrvajícího sucha, zasahoval sbor osmkrát při požárech. V zájmu vzdělávání členů byly v roce 1905 zřízeny v zimních měsících čtenářské kroužky. Třicetileté trvání sboru v Miličíně bylo oslaveno okrskovým sjezdem 12. července r. 1908. Léta 1907, 1910, 1911, 1912, 1913 se vyznačovala velkou neúrodou a drahotou, což mělo nepochybně vliv i na činnost sboru.

V roce 1914, když vypukla první světová válka, odešli na vojnu František Mašek, Jan Břicháč, Karel Renfus, František Jíša, Antonín Šetek, Václav Petráň ml., Václav Budílek, František Jenšík, Karel Šika, Jan Štegr a další. Také následující roky 1915,1916,1917,1918 byly poznamenány první světovou válkou, která skončila 28. října 1918 a vznikla samostatná Československá republika. V r. 1919 po návratu členů z války se po dlouhé době konala valná hromada.

Po válečných letech si zaslouží pozornosti velké nadšení Miličínských v roce 1919, pro vybudování spolkového domu, který by v prvé řadě sloužil divadlu, sokolům, ale i ostatním spolkům; v r. 1920 18. července sedmý okrskový sjezd návrh na postavení pomníku padlým, v r. 1923 — hasičský slet v Praze, 45. výročí hasičského sboru v Miličíně; v r. 1924 — oslava 46. výročí trvání sboru.

Nejkrásnějším činem v roce 1926 bylo zakoupení motorové stříkačky s veškerým příslušenstvím, v témže roce byla také opravena sborová zbrojnice. V r. 1926 se konal okázalý župní sjezd, který uspořádala mladovožická hasičská župa u příležitosti oslav 10. výročí ČSR a 50. výročí založení MS dobrovolných hasičů v Miličíně. Četně na něm byly zastoupeny sousední župy.

Léta 1929 až 1934 se vyznačovala běžnou spolkovou činností. V roce 1935 bylo započato s výstavbou nové sokolovny, ke které přiložili ruce k dílu i hasiči. Šedesátileté trvání sboru se neoslavovalo z důvodů neutěšených poměrů v republice. Tato další léta byla poznamenána mobilizací a potupnou okupací naší vlasti německými fašisty.

Nejradostnější chvíle prožívali členové hasičského sboru 10. května 1945, kdy vítali naše osvoboditele a zachránce, příslušníky Rudé armády. Osvobozením naší vlasti od německých okupantů se datuje oživení činnosti sboru, který 28. července 1948 uspořádal sjezd II. a III. okrsku při příležitosti oslav 70. výročí sboru v Miličíně. Po Únoru 1948 se řadí v naší obci mezi

str. 7

jedny z nejlepších organizací Národní fronty, jak při plnění svých vlastních úkolů v požární ochraně, tak i veřejně prospěšné práci, ale i na úseku kulturního života, kde každoročně pořádají několik úspěšných akcí. V roce 1950 zaznamenal kronikář účast našich požárníků na okrskové soutěži v Olbramovicích. Devítičlenné družstvo mezi čtyřmi soutěžícími družstvy se umístilo na prvém místě. Přivezlo si první cenu — krásny pohár se soškou a věnováním, který pak předali sboru.

V následujících letech si zasluhuje ze záznamů kronikáře pozornosti v roce 1951 — Účast sboru na oslavách 1. máje a 9. května ve Voticích; účast na slavnostním předání nové požární zbrojnice v Měsících, brigádnická pomoc při stavbě sušárny na hadice a při budování vodní nádrže na Hájkově náměstí v Miličíně. V roce 1952 byl zaveden nový cvičební řád. Dosavadní název organizace byl změněn na Místní organizaci požární ochrany s titulováním „soudruhu". Byly zavedeny požární hlídky, které zasáhly při cyklistickém Závodě míru a motocyklových závodech podél státní silnice. Přes ochabnutí činnosti sboru v letech 1953 až 1957 se situace zlepšila v roce 1958, ve kterém byla utvořena dvě požární družstva, která se zúčastnila okresního kola soutěže požárních družstev. Pod vedením Františka Polívky se umístila na druhém místě a získala stříbrnou plaketu a pochvalné uznání OV ČSPO ve Voticích. Při příležitosti 80. výročí SPO v Miličíně převzala organizace novou motorovou stříkačku PS 8 s celým vybavením a nové požární auto. Bylo také zakoupeno 50 nových pracovních oděvů s košilemi a opasky a 15 slavnostních uniforem pro mladé členy. Po těchto úspěších se obnovila chuť do další práce.

V červnu v roce 1959, kdy se konalo v Miličíně okresní kolo soutěže, jehož se zúčastnilo 25 družstev mužů, 4 družstva žen a 9 družstev žáků, zvítězilo ve všech disciplinách naše družstvo a získalo zlatou plaketu a pochvalné uznání OV ČSPO. Po tomto úspěchu se naše družstvo probojovalo do krajského kola soutěže v Lysé n. L. V silné konkurenci obsadilo z 35 zúčastněných družstev čestné sedmé místo. Družstvo žáků v okresní soutěži získalo bronzovou plaketu.

V roce 1960 byla největší odměnou za předchozí vítězství v soutěžích druhá motorová stříkačka z Tábora. V roce 1961 v okresním kole soutěže ve Vlašimi se naše družstvo umístilo na prvém místě a získalo zlatou plaketu OV ČSPO. V roce 1962 si odvezlo z okresního kola z Ouběnic stříbrnou plaketu za druhé místo. V roce 1963 přičiněním velitele Františka Polívky byla získána nová moderní stříkačka s celým vybavením ze

str. 8

Slatiňan v ceně 45 000 Kčs. V roce 1965 dochází ve sboru k některým změnám. Novým velitelem se stává Ladislav Svatoš a předsedou Jan Zákostelský. Od této doby se datuje zlepšení činnosti sboru i po kulturní stránce. Konkrétně se to projevilo v celé řadě úspěšných zábav s populárními hudbami, v zájezdech do divadel, na sportovní utkání atd.

V roce 1966 na okrskové soutěži v Petrovicích se naše družstvo umístilo na 3. místě. V témže roce zasahovalo u lesního požáru, ale dbalo i na údržbu své požární zbrojnice. V roce 1967 na okrskové soutěži v Budeníně opět naše družstvo pod vedením Jiřího Hrubanta triumfuje. V Miličíně pak požár rodinného domku u Vojtěchů, lokalizuje za dvě hodiny. V tomto roce byl také uskutečněn zájezd do NDR. V roce 1968 oslavil sbor 90. výročí svého trvání, vykázal bohatou kulturní činnost. Velkou pomoc poskytovali členové sboru i JZD Česká Sibiř Miličín při svozu slámy s polí a při sklizni brambor. Rok 1969 byl ve znamení okrskové soutěže, ve které se naše družstvo umístilo na druhém místě, ale také bohaté kulturní činnosti.

V roce 1970 vedle své vlastní činnosti se členové sboru věnovali pomoci JZD Miličín a MNV v akci „Z", a ani kultuře nezůstali nic dlužní.

V roce 1971 se konala výroční členská schůze spojeno se společenským večírkem v místním hotelu. Tyto společenské večírky, jak je zapsáno v dalších výpisech z kroniky, mají vysokou úroveň. Jsou pořádány pro rodinné příslušníky, ale i pro občany, kteří spolupracují s požárním sborem. V tomto roce se také naše dvě družstva zúčastnila okrskové soutěže v Petrovicích, kde se umístila na 1. a 2. místě. Družstvo, které se umístilo na prvém místě, se zúčastnilo okresní soutěže v Bystřici. Rovněž v tomto roce požárníci pomáhají JZD a své obci.

Z událostí, které kronikář zaznamenal, stojí za zmínku úspěšná okrsková soutěž ve Střezimíři; v roce 1974 touha požárníku po stavbě nové požární zbrojnice nebyla naplněna. Po námětovém cvičení v Petrovicích byl proveden nácvik na okrskovou soutěž, které se zúčastnila dvě družstva; v roce 1975 se na výroční členské schůzi opět živě diskutuje otázka výstavby nové požární zbrojnice. V tomto roce proběhla řada úspěšných námětových cvičení a zlepšila se také přednášková činnost pro dospělé a mládež. Požárníci čestně splnili i svůj závazek uzavřený na počest 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou.

Rok 1976 se vyznačoval zvýšenou politickou činností v období konání XV. sjezdu KSČ a voleb do zastupitelských sborů všech

str. 9

stupňů. S velkou pozorností byla na předcházejících schůzích projednávána otázka výstavby požární zbrojnice, která však v dohledné době stát nebude. V tomto roce jsme se zúčastnili zásahu u tří požárů. V letošním roce proběhlo v rámci okrsku v Miličíně školení za získání odznaku PP - II a VP - III. stupně. Odznak VP III. stupně získalo 8 členů, odznak II. stupně 4 členové. V organizaci máme 5 členů, kteří absolvovali krajské učiliště požární ochrany, 6 členů, kteří vlastní odznak II. stupně a 19 členů, kteří vlastní odznak III. stupně.

Obrat k lepšímu nastal i v práci s mládeží. Ve spolupráci se ZDŠ získal Jan Smutný pro práci v organizaci 12 žáků, s kterými se přihlásil do sportovně branné hry „Plamen". V soutěžích, kterých se toto družstvo zúčastnilo ponejvíce ve Vlašimi, bylo vždy mezi prvními. V tomto roce naši požárníci splnili velmi dobře i svůj závazek uzavřený na počest XV. sjezdu KSČ — při údržbě techniky odpracovali 200 hodin, v zemědělství 260 hodin a získali 10 dárců krve z řad členů.

V roce 1977 byla veškerá činnost sboru zaměřena k oslavě významného jubilea 60. výročí VŘSR a k uzavírání závazků na jeho počest. Podstatně se zaktivizovala i výchovná činnost, školení a výcvik členů byl prováděn pravidelně podle osnov výcvikového roku 1977. Současně probíhal výcvik na okrskovou soutěž, která se konala v Chlistově a zúčastnila se jí dvě družstva. Dobrých výsledků dosáhla organizace i v preventivní činnosti a v plnění socialistických závazků uzavřených k 60. výročí VŘSR. V rámci ideově výchovné činnosti byly uskutečněny tři přednášky, na údržbě a výstavbě vodních zdrojů bylo odpracováno 112 hodin, při údržbě zbrojnice 142 hodin, sušáků na hadice 16 hodin, při údržbě techniky 262 hodin, výstroje a výzbroje 85 hodin, v JZD Česká Sibiř Miličín 287 hodin, při plněni volebního programu v akci „Z" 319 hodin. Kovového šrotu sebrali členové 20 500 kg a 33krát darovali bezplatně svou krev.


1978

Jubilejní rok, kdy byl před sto lety 4. května 1878 založen spolek dobrovolných hasičů v Miličíně. V tento rok budou v Miličíně probíhat oslavy spojené s okresní soutěží požárních družstev. Sbor zapojí do této soutěže 2 družstva mužů a 2 družstva žáků. Sbor uzavřel také socialistický závazek na počest 30. výročí Vítězného února a III. sjezdu SPO ČSR. V jeho rámci uskuteční 2 politicko-výchovné přednášky, získá 5 dobrovolných dárců krve z řad členů, v akci Z odpracují jeho členové 250 hodin, v zemědělství 250 hodin a odevzdají do sběru 10 000 kg

str. 10

kovového šrotu. Ke zkvalitnění požární ochrany provedeme preventivní prohlídky ve 263 čp., v jednom zemědělském podniku a 10 malých provozovnách.


SLOŽENÍ VÝBORU ZO SPO V JUBILEJNÍM ROCE

Předseda:
 • Jan Zákostelský, důchodce
Místopředseda:
 • Ladislav Svatoš, uvolněný předseda MNV
Velitel:
 • Jiří Hrubant, člen JZD Miličín
Referent pol. vých.:
 • Jan Bouček, lesní dělník
Referent prevence:
 • Vlastimil Poustecký, člen JZD Miličín
Organizační referent:
 • František Malík, člen JZD Miličín
Jednatel:
 • Miloslav Otradovec, dělník ČSD
Hospodář:
 • Karel Jára, důchodce
Mater. tech. referent:
 • Jiří Struska, zámečník
Referent CO:
 • František Kubát, důchodce
Referent mládeže:
 • Jan Smutný, člen JZD Miličín
Členové výboru:
 • Stanislav Horvát, lesní dělník
 • František Slabý, člen JZD
Velitelé družstev:
 • Stanislav Kosík, člen JZD
 • Václav Filip, člen JZD

str. 11

Strojníci:
 • František Benda, člen JZD
 • Jaroslav Stříbrský, řidič ČSAD
 • Mir. Šlejmar, stavební zámečník
 • Antonín Buriánek, automechanik
Řidiči aut:
 • Jaroslav Stříbrský, řidič
 • Antonín Buriánek, automechanik
 • Mir. Šlejmar, stavební zámečník
 • Pavel Bébr, člen JZD
Revizoři účtů:
 • Jaroslav Prchlík, zedník
 • Josef Brom, důchodce
Náhradníci:
 • Jaroslav Stříbrský, řidič
 • Antonín Buriánek, automechanik

ČLENOVÉ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE SPO V JUBILEJNÍM ROCE 1978

Jméno Rok narození Délka členství
1. Adam Bohuslav 1947 12
2. Buriánek Antonín 1956 2
3. Bebr Pavel1947 3
4. Benda František1946 10
5. Brom Josef194220
6. Brabec Zdeněk19361
7. Bouček Jan 19347
8. Bubník Josef 19336
9. Bubník Josef st. 1925 29
10. Brom Josef st. 1914 40
11. Benda Josef 1909 40
12. Červenka Stanislav 1940 10
13. Dvořák Jiří 1929 29
14. Filip Václav 1952 7
15. Hrachovec Jan 1945 5
16. Horvát Stanislav 1944 19

str. 12

Jméno Rok narození Délka členství
17. Hrubant Jiří 1944 12
18. Hodný Ludvík 1941 5
19. Houdek Václav 1920 17
20. Hrubant František 1912 34
21. Hrubant Antonín 1912 34
22. Jára Karel 1913 46
23. Jirsa Antonín 1912 37
24. Jára František 1899 63
25. Kulis Josef 1954 2
26. Kühnel Pavel 1953 3
27. Kučera Josef 1953 3
28. Kafka Miroslav 1952 3
29. Kášek Jiří 1950 7
30. Kosík Miroslav 1945 10
31. Kořínek Jan 1942 20
32. Kosík Stanislav 1941 11
33. Král Jaroslav 1938 21
34. Kořínek Miloslav 1935 24
35. Klápa Karel 1934 26
36. Kuliš Miloslav 1928 20
37. Kulis Josef 1923 20
38. Kytýr Miloslav 1920 19
30. Kubát František 1910 40
40. Kořínek Jan 1910 20
41. Mikuš Josef 1954 1
42. Malík František1933 26
43. Majstr Zbyněk 1932 20
44. Míchal Josef 1910 46
45. Nedvěd Jaroslav 1959 2
46. Nedvěd Jaroslav 1934 24
47. Otradovec Miloslav 1928 10
48. Pohan Pavel 1955 2
49. Pavlík Václav 1943 10
50. Poustecký Vlastimil 1942 19
51. Prchlík Jaroslav 1934 24
52. Polívka František 1928 24
53. Richtr František 1909 29
54. Řezníček Jaroslav 1921 1
55. Řezníček Václav 1897 65

str. 13

Jméno Rok narození Délka členství
56. Slabý Miroslav 1956 2
57. Stříbrský Jaroslav 1952 3
58. Slabý František 1944 11
59. Spudil Jiří 1938 12
60. Slabý Antonín 1938 17
61. Smutný Jan 1936 21
62. Svatoš Ladislav 1933 17
63. Struska Jiří 1932 24
64. Švec Jiří 1954 2
65. Šlejmar Mirek 1953 7
66. Špaček Milan 1953 2
67. Špaček Jiří 1948 2
68. Šika Karel 1947 7
69. Šťastný Miroslav 1946 7
70. Štégr Jan 1924 29
71. Štégr Vojtěch 1909 40
72. Zíka Jiří 1953 1
73. Zíka Jan 1947 18
74. Zíka Jaroslav 1924 11
75. Zákostelský Jan 1922 29
76. Zíka Jan 1916 21
78. Otradovec Ladislav 1956  
79. Rytíř Stanislav  

ŽÁCI ZÁKLADNÍ ORGANIZACE SPO V JUBILEJNÍM ROCE 1978

1. Brožek Libor 1965
2. Dohnal Josef 1965
3. Fiala Jiří 1966
4. Fiala Miroslav 1967
5. Hrubant Miroslav 1965
6. Kuliš Pavel 1965
7. Smutný Vratislav 1964
8. Slabý Miroslav 1963
9. Trefil František 1964
10. Dvořáková Libuše 1965
11. Horvátová Hana 1966
12. Hrubantová Jitka 1967
13. Hrdinová Hana 1905
14. Králová Pavla 1965
15. Malíková Zdena 1965
16. Smutná Dana 1968
17. Svatošová Dana 1965
18. Veselá Alena 1967

str. 14

ZÁVĚREM

Bilance činnosti organizované požární ochrany v Miličíně ukazuje na bohatou činnost dobrovolného požárního sboru, který se v naší obci ustavil právě před 100 lety. Jeho krásným a ušlechtilým cílem bylo a je chránit majetek a životy spoluobčanů, ale podmínky pro činnost byly dříve na nízké úrovni. Teprve socialistické zřízení materiálně zabezpečilo činnost požárního sboru a také docenilo obětavost jeho členů. Dnes má požární sbor své pevné místo v socialistické společnosti a záslužné práci dobrovolných požárníků se po právu dostává podpory a ocenění od stranických a státních orgánů. Vždyť v současné době nechrání požární sbory jen soukromý majetek, ale také majetek státní a družstevní. Proto je kladen velký důraz zvláště na protipožární prevenci, která sehrává prvořadou úlohu při zamezení požárů.

Velkým přínosem pro práci požárního sboru v Miličíně byla řada akcí, zejména v údržbě požární techniky a svého zařízení. Stále však se jeví potřeba výstavby požárního domu s garážemi, která zatím nemůže být uskutečněna.

Čtenáři tohoto sborníku by se měli zamyslet nad skutečností, za jakých podmínek pracovali zakladatelé našeho požárního sboru, a jak je tomu v socialistické přítomnosti. MNV v Miličíně děkuje závěrem všem dobrovolným členům požárního sboru za jejich obětavou práci, které věnují svůj volný čas a chce také vyjádřit přesvědčení, že požárníci budou i nadále pokračovat v dobré a záslužné práci pro rozkvět naší obce i širokého okolí.

Ladislav Svatoš, předseda MNV

str. 15

Zpět