Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Lumír Hlaváč: Voticko

[Sportovní a turistické nakladatelství, Praha, 1957]

[obsah knihy]


Přehled značených turistických cest s kilometráží -
cesta 022


str. 62

Turistická chata na Hrazanech [152, 157, 564] — rozchod s modrou [157] 1,5 — Chlum [564] 4,5 (6) — rybník Musik [564] 1,5 (7,5) — Příčovy 2 (9,5) — Sedlčany [025, 152, 555] 3 (12,5) — Radeč 5 (17,5) — Mezné 1 (18,5) — Jesenice 1,5 (20) — zříc. Zvěřinec [556] 3 (23) — Matějov [365] 2 (25) — Veletínská myslivna [155] 2 (27) — Koblasko, výhled 1 (28) — modrá [156] 1 (29) — Ounuz [156, 559] 2 (31) — Čertovo břemeno (715 m) 0,5 (31,5) — Cunkov [559, 156] 1 (32,5) — Alenina Lhota 1 (33,5) — Jistebnice 5,5 (38).

str. 83

Tato červeně značená cesta začíná u nově vystavěné turistické chaty na Hrazanech. Chata stojí na krásném místě a nedaleko od ní je pěkný pohled na zatopené vltavské údolí. Od chaty sejdeme dosti prudce do údolí potoka Musíku, které sledujeme až do Chlumu. Kostel byl v roce 1790 upraven na nynější barokní podobu s věží, která nese cibulovitou báň. K hlavnímu vchodu do kostela je barokní slohové schodiště, neboť kostel stojí na výšině. V levé části průčelí uvidíme tři desky Vratislavů z 16. století s českými nápisy. Nedaleko Chlumu směrem k západu leží Nalžovice se zámkem na místě staré tvrze. Zámek byl vystavěn v polovině 18. století a nemá žádné zvláštní stavitelské okrasy. V zahradě zámku je kaple, která roku 1823 vyhořela a byla nově vystavěna roku 1858. Zámek již v roce 1939 obsadili Němci a opustili ho teprve roku 1945. Při vnější straně východní zdi zámku byli v době okupace stříleni příslušníci jiných národů, kteří se dali do služeb oddílů SS a v boji neobstáli. Byli sem přiváděni z vězení, která byla zřízena v Chlumu ve škole a v lihovare. Nyní je zámek renovován a je v něm domov pro 70 starých lidí. Mimo rybník Musík dorazíme pak do Příčov. Je tam zámek z počátku 18. století, jednoduchá prostá stavba, nyní používaná za obytnou budovu. V levé části je dosud udržovaná kaple. Před vchodem do vsi si všimneme po pravé straně na vršíčku zbytku

str. 84

kruhové stavby, která je pozůstatkem větrného mlýna. Z tohoto místa je zvlášť hezký pohled na Drbákov a siluetu nalžovského zámku. Z Příčov dojdeme po nově zbudované silničce do Sedlčan, které leží v mělké úžině mezi vrchy Šiberným a Cihelným.

Sedlčany jsou středem okresu o rozloze 429 km2 a s 63 obcemi. Pokud jde o hustotu obyvatelstva na 1 km2, jsou Sedlčany v Pražském kraji předposlední, s 52 obyv. společně s Voticemi, neboť jedině okres Dobříš má hustotu 51 obyvatel. Je tu také zajímavé rozložení obcí, neboť každá obec má několik roztroušených osad o několika málo domech a některé obce mají až 7 osad. Svou rozsáhlostí připomínají pak obce šumavské.

Sedlčany byly od nepaměti církevním majetkem. Bývaly důležitým místem tehdejšího kraje vltavského, který existoval až do r. 1714, kdy byly zařazeny do nově zřízeného kraje berounského. V polovině 13. století se dostaly Sedlčany do majetku krále a r. 1337 král Jan Lucemburský, vždy potřebný peněz, je zastavil Petrovi z Rožmberka. Pod tímto rodem město prožilo války husitské a samo se stalo husitským. Pětilistou rožmberskou růži si udrželo město ve znaku až do našich dob. Za sporů mezi králem Jiřím a panskou jednotou Sedlčany značně utrpěly nájezdy královského hejtmana Malovce z Pacova. Vok z Rožmberka utrpěl zde rovněž veliké ztráty a byl nucen r. 1481 zastavit Sedlčany a Křepenice Lobkovicům. Teprve roku 1579 je Vilém z Rožmberka vyplatil zpět, aby je r. 1580 postoupil svému regentovi Jakubu Krčínovi z Jelčan. Sedlčany byly na tom tehdy velice dobře, neboť měly práva jako města královská. R. 1582 obdržely zvláštní listinu vyhotovenou Krčínem a podepsanou Vilémem z Rožmberka, podle které byly zbaveny všech plateb. Je samozřejmé, že zadarmo to nebylo. Jak vidno, choval se tedy Krčín na začátku k poddanému městu velice milostivě. Z neznámých příčin se však náhle změnil a nejprve počal na kupce, kteří chtěli procházet městem, uvalovat velká cla, takže se městu vyhýbali. Tím bylo město hmotně poškozováno a když se měšťané odvolávali na svá privilegia, tvrdil Krčín, že mu o nich není nic známo, ačkoliv některá sám psal. Měšťané mu tehdy nabídli, že privilegia předloží, aby se pán mohl o jejich pravosti přesvědčit. I smluvena schůzka v městské hospodě, kde se Krčín choval k měšťanům velice přátelsky, připíjel si s nimi a když se mu podařilo všechny

str. 85

opít, listiny jím odebral. Vznikl pak dlouhý spor, za jehož průběhu Krčín zemřel a Sedlčany připadly zpět Rožmberkům a dědictvím pak přešly na Lobkovice.

Spor o práva se vlekl dále, ale proti mocným a vlivným Lobkovicům měli Sedlčanští málo nadějí. Po dlouhé době teprve r. 1612 dostali Sedlčanští zpět právo jmenovat vlastního rychtáře. Po pražské defenestraci r. 1618 byl lobkovický pán pro podporu Ferdinanda II. zbaven majetku a vyhnán ze země. Sedlčanští se domnívali, že konečně přišla jejich chvíle a r. 1619 se s česky psanou žádostí obrátili na Fridricha Falckého, aby jim byly vráceny jejich svobody. Věc ještě zdaleka nebyla vyřízena, když po bitvě na Bílé hoře byl jejich čin prohlášen za vzpouru proti zákonité vrchnosti, a proto odevzdáni na milost a nemilost Lobkovicům. Byli na tom tedy ještě hůře než dříve. K útisku hospodářskému přistoupil i útlak duševní. Rožmberkové, ač katolíci, stejně jako Krčín, nezasahovali do věcí náboženských, takže většina občanů byla podobojí. Zdeněk z Lobkovic byl však horlivý katolík a dělal tuhou protireformační politiku. Dosadil na sedlčanskou faru katolického kněze. Sedlčanští pak dlouho chodili do Dublovic, kde bylo tajně podáváno pod obojí. R. 1643 město zle utrpělo nájezdem Švédů od Tábora. Vyzrál na ně jen hospodář ve starém pivovaře, který si sám vytloukl okna, po dvoře roztrousil peří, takže pivovar budil zdání, že byl již od jedné švédské rabovací skupiny navštíven. Aby v myslích občanů byla vymýcena veškerá vzpomínka na husitské předky, byla vytvořena pověst, že husité město obléhali a že o velikonocích za ranní rosy byl útok na město odražen a husité zahnáni. Od začátku 18. stol. byla proto pořádána slavnost zv. Rosa, při které bylo znázorňováno odrážení husitského útoku a vzbuzována nenávist ke všemu, co jen trochu husity připomínalo. R. 1787 se stal v Sedlčanech děkanem pokrokový kněz Antonín Tischler, který byl nepřítelem pověr, jako na př. zvonění proti mračnům, poutí k zázračným obrazům, a proto i tuto slavnost jako historicky nijak neodůvodněnou zrušil proti vůli Sedlčanských. Někteří tuto slavnost bránili tak horlivě, že museli být vsazeni do vězení, kde teprve vystřízlivěli. Po roce 1848 se sice Sedlčany dostaly konečně z moci Lobkoviců, avšak hospodářsky zůstávaly stále stranou veškerého mohutného růstu, kterým tehdy prošla značná část našich měst,

str. 86

protože byly stranou všech dopravních cest. Teprve postavení dráhy v r. 1894 znamenalo určitý obrat k lepšímu.

Střed města tvoří mírně skloněné náměstí. Uprostřed na vysokém žulovém sloupu je mariánská statue z roku 1713, vystavěná na ochranu proti moru. Budova Státní spořitelny s pěkným štítem je typickou ukázkou stavby ze začátku 20. století. V budově je okresní museum se Sukovou síní a několika vzácnými kancionály. Na náměstí je také zřízeno pěkné autobusové nádraží, odkud je dobré spojení na všechny strany. Nejvzácnější stavbou Sedlčan je však kostel, stojící o něco jižněji pod náměstím. Výška k šířce je volena tak, že kostel vypadá velice štíhle. Dojem štíhlosti ještě zvyšuje věž na severozápadním rohu kostela, 45 m vysoká. Nahoře má otevřený ochoz s cimbuřím a z něho vystupuje až do makovice vyzděná střecha ušlechtilé formy. Věž je zdobena rustikou, t. j. rýsováním na mokrém vápně ze 16. stol. Loď nemá pilíře a na severní stranu k městu ani okna. Stavivo je lomový kámen a jen okna, opěrné pilíře a dva portály jsou z přitesané žuly. Stavba chrámu ukazuje na konec 14. stol., kdy byl vystavěn Rožmberky, a podobá se chrámu v Miličíně a Jistebnici na Táborsku. Kostel v té době byl obklopen zdí, 6 m vysokou. Uvnitř bylo dřevěné podsebití, které bylo zničeno požárem r. 1680 a hradba zbořena zcela zbytečně roku 1860 nepochopením této historické památky; okolí bylo proměněno v sad. Protože kostel nevyhovoval svou prostorou, byla r. 1864 přistavena po jeho severní straně od sakristie až k věži kaple, spojená s lodí klenutými průlomy. Oratorium, zřízené r. 1870 nad sakristií, má za svůj základ starou skrýši, ve které byly v případě nebezpečí ukládány cenné předměty. Uvnitř nás zaujme křížoví presbytáře, které vybíhá z pěkných konsol. Oltář pochází z roku 1704. Na severní straně města při silnici na Chlum jest na hřbitově kostelík, zvaný Církvička. Stával zde již od 15. stol. a nynější jeho podoba pochází z r. 1734, kdy původní stavba byla skoro celá snesena.

Po prohlídce města pokračujeme pak směrem k nádraží a musíme dát pozor, abychom nedaleko náměstí zabočili ostře vpravo. Poměrně kopcovitým krajem, kde se pole střídají s drobnými lesíky, přijdeme do Jesenice.

Rozlehlá obec, ležící na soutoku tří potoků, má kostel z r. 1799,

str. 87

kdy byl ze staré budovy zřízen velice důkladnou opravou, protože původní stavba hrozila zřícením. Historickou zajímavostí je krásný mramorový náhrobek na jižní straně lodi. Tato velmi dobrá polovypouklá práce ze 16. století je náhrobek Jana Černína z Chudenic, hejtmana vltavského kraje, který zemřel r. 1580. Za náhrobek r. 1621 popraveného Diviše Černína se udává opuková deska vně kostela, představující klečícího rytíře. Není to však nijak historicky doloženo. Brzo za Jesenicí opustíme údolí potoka a stoupáme přes Boudy na mohutný kopec, na jehož vrcholu stával hrad Zvěřinec. Při stoupání na horu spatříme skalnatou homoli, na níž stával hrad, chráněný se severu příkrou skalní stěnou, na východě strmou strání a na zbývajících dvou stranách hlubokými příkopy, které jsou nyní zasypány rumem. Všude je plno kamení, ale výrazné zbytky zdí žádné. Hrad byl totiž vystavěn převážně ze dřeva. Na východní stráni, asi 50 m pod hradem, jsou zbytky dvou rybníčků nebo nádrží a stavení, kdysi kamenného, rozměru asi 12X6 m, odkud byla pracně do hradu dopravována voda. Hrad byl založen asi ve 13. stol. Není nijak historicky doloženo, že by na hradě pobýval mistr Jan Hus, jak praví četné pověsti v našem kraji. Hrad byl patrně dobyt a rozbořen za sporů krále Jiříka s panskou jednotou kolem r. 1467. Měl nevýhodnou polohu, neměl vodu, a proto již nebyl v pozdější době obnoven.

Sestoupíme pak do Matějova, malé obce rozložené na lučinatém svahu. Odtud již není daleko k Veletínské myslivně s mnoha hromosvody, neboť sem velice často udeří blesk. Naše cesta pak pokračuje krásným lesnatým terénem přímo po hřebeni Cunkovského hřbetu, mírně stoupajíc, až dosáhne nejvýše položené obce v sedlčanském okrese, která leží ve výši přes 700 m n. m. — Ounuze. Všimněme si zde zajímavých staveb zdejší krajiny — špýchárků. Je to vyvýšená komora ze dřeva, roubená, s pavláčkou, která měla pěkně vyřezávané brlení. Do komory se vstupovalo po několika dřevěných schůdcích. V komoře spávala selská mládež a dívky tu mívaly uloženu výbavu. Bohužel většina těchto pěkných staveb je dnes používána pouze za skladiště, a proto jsou značně zchátralé. Sestupujeme pak po široké cestě pozvolna dolů k Cunkovu. Asi 500 m za obcí nepřehlédneme odbočku vlevo, značenou

str. 88

červeným trojúhelníkem a nápisem na kameni ťČertovo břemeno — 717 m n. m.Ť. Jdeme opatrně, abychom nešli polem, projdeme lískovím a staneme před mohutným balvanem Čertova břemene, opředeným mnoha pověstmi. Bohužel rozhled je velice omezený, neboť skalisko postupně přerůstají okolní stromy. Po cestě sestoupíme pak dolů do Cunkova, kudy vede ze sedlecké kotliny silnice směrem k Táboru, kam směřuje i naše značka, která opouští v Cunkově naši oblast.


[obsah knihy]

Zpět