Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Nové Jazyková škola Muzeum České Sibiře Miličín v MuzeuZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín,
konaného dne 28.1.2009

Přítomni: p. Zíka, p. Hašek, ing. Trefil, p. Trefil, p. Pohan, p. Fiala, pí. Vaňková, pí. Slabá-Janoutová, pí. Smrčinová.

Zapisovatel: pí. Smrčinová

Ověřovatelé zápisu: pí. Vaňková, p. Trefil


PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Příprava rozpočtu na rok 2009
 3. Bene-Bus – příspěvek na ODO na r. 2009
 4. Různé
 5. Diskuze
 6. Závěr

 1. Zasedání ZO zahájil starosta obce p. J. Zíka.
  Zapisovatel: pí. Smrčinová – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
  Ověřovatelé zápisu – pí. Vaňková, p. Trefil – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 2. ZO projednalo žádost firmy FELLSMERE s.r.o. U Habrovky 247/11, Praha 4 o odkoupení nebo pronájem parkoviště sousedící s čerpací stanicí. ZO souhlasí s pronájmem plochy cca 5 m – bude vyvěšen záměr pronájmu – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 3. Starosta obce informoval o návrhu rozpočtu na rok 2009. ZO vzalo na vědomí .
 4. ZO projednalo žádost o prodloužení nájemní smlouvy na část pč.1295/27 a část pč.2347 na dobu určitou – 10 let. ZO schválilo pozemek pronajmout na dobu 5 let, tj. do 30.6.2014- výše nájemného – Kč 5.000,--/ rok – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 5. ZO bere na vědomí – nutnost omezení parkování nákladních aut na parkovišti před hotelem.
 6. ZO bere na vědomí – lípa pod parkoviště před hotelem je ve velmi špatném stavu, bude posouzena lesním hospodářem a následně bude situace řešena.
 7. ZO bere na vědomí oznámení výše rozpočtu a plateb BENE-BUSU v roce 2009. Příspěvek na ODO 120,-- Kč na 1 obyvatele, příspěvek na činnosti sdružení – 1,-- Kč na 1 obyvatele. ZO odsouhlasilo - částka Kč 103.697,-- bude dána do rozpočtu obce na rok 2009 – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 8. ZO bere na vědomí kalkulaci vodného na rok 2009 – vodovod Miličín. ZO projednalo a odsouhlasilo navýšení cen vodného na Kč 20,--/m3, navýšení paušálu vodného – Kč 700,--, nájem z vodoměru zůstává nezměněn-Kč 100,--
  Vodné 1/2 roku - Kč 17,--
  1/2 roku - Kč 20,--
  9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 9. ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření v lesích obce Miličín v r.2008
 10. ZO projednalo a odsouhlasilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci: Miličín, kNN na p 137/3-4, č.stavby:IV-12-60001712 na položení nového kabelového vedení NN a kabelové skříně na pč. 1103/7, 1101, 137/1 v k.ú. Miličín - 9x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 11. ZO bylo seznámeno se zápisem č.8 z přístupové valné hromady Mikroregionu Džbány.
 12. ZO odsouhlasilo Strategii rozvoje regionu Posázaví na období let 2007-2013 včetně strategických plánů Leader. Zároveň potvrzují, že správní území obce Miličín je součástí regionu Posázaví. 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 13. ZO projednalo a odsouhlasilo výši dotace na dojíždění žáků – -dopravní obslužnost do PO ZŠ Miličín. Bude poskytnuta účelová dotace ve výši Kč 40.000,-- - 8 x pro, 0 x zdrženo, 1 x proti (návrh Kč 50.000,--).
 14. ZO projednalo a odsouhlasilo žádost o prodej hrobky č. 581 na hřbitově v Miličíně – byl vyvěšen záměr prodeje – bez připomínek. Hrobka bude prodána za Kč 40.000,-- - 8 x pro, 1 x zdrženo, 0 x proti.
 15. ZO bere na vědomí oznámení o konání zápisu k povinné školní docházce – ZŠ Miličín – dne 5.2.2009 od 14,00 hod.
 16. ZO projednalo a odsouhlasilo žádost PO ZŠ a MŠ Miličín o fin. příspěvek na dětský karnevalový bál. Bude poskytnut příspěvek Kč 1.500,--. - 9 pro, 0 x zdrženo, 0 x proti.
 17. ZO projednalo žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Nová Pražská 1903, Benešov o finanční příspěvek na činnost. Zamítnuto – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 18. ZO projednalo žádost VESNA Liberec spol. s r.o. o pronájem části nemovitosti k reklamním účelům v lokalitě k.ú. Miličín, pozemek p.č. 2353, cenová nabídka – 12.000 Kč ročně za jednostranné reklamní zařízení, 20.000 Kč ročně za oboustranné reklamní zařízení. Zamítnuto – nabídnutá částka není pro obec lukrativní – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 19. ZO projednalo a odsouhlasilo smlouvu o umístění zařízení č.2006/251 ISP neveřejné internetové sítě na objektech: budova OÚ Miličín a vodárna na Šibeníku. Smlouva s firmou WIFCOM na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 12 měsíců a to nejdříve po uplynutí 5 let. - 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 20. ZO projednalo žádost o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 2052/9 KÚ Miličín. Nájemní smlouvy se neprodlužuje z důvodu nezaplacení pohledávek z roku 2008. 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 21. ZO vzalo na vědomí – rozpočet na opravu střechy na školní družině v Miličíně – bude zapojeno do rozpočtu r. 2009.
 22. ZO bere na vědomí rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze – evidování Obce Miličín jako vlastníka budovy čp.1 v části obce Petrovice na stp.č. č 1/2 pro obce Miličín, KÚ Petrovice u Miličína, není chybné, dále bere na vědomí vyjádření JUDr. P.Olmrové-Nykodýmové PhD k této věci. ZO doporučuje variantu podání žaloby vůči státu a nadále jednat v možnosti prodeje.
 23. ZO projednalo stížnost v osadě Petrovice – skutečnosti, které jsou uvedeny ve stížnostech, nejsou založeny na pravdě.
 24. ZO ruší svůj záměr prodeje pozemku pč.73 u prodejny v Petrovicích a nařizuje odstranění stavby oplocení na obecním pozemku do 30-ti dnů od doručení tohoto sdělení. Důvod – uvalení exekuce na uvedenou stavbu a značné narušení občanské sounáležitosti v osadě Petrovice. – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 25. ZO bere na vědomí – zasedání ZO dne 25.2.2009 v 18,00 hod.

Zapsala: pí. Smrčinová


Ověřovatelé zápisu:


V Miličíně 28.1.2009