Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Nové Jazyková škola Muzeum České Sibiře Miličín v MuzeuObecní úřad Miličín -
návrh rozpočtu na rok 2009 - výdaje (v tis. Kč):

1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče

Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin, 2x ročně provedení deratizace
20,--

1032 - Lesní hospodářství

Podpora pěstební činnosti, zdravotní prořezávky, likvidace polomů a poškozených porostů, ochrana padlých porostů, likvidace stromů napadených kůrovcem a ochranná činnost, údržba lesních komunikací, DPP
400,--

1036 – Správa v lesním hospodářství

Činnost lesního hospodáře
86,--

2119 - Ostatní záležitosti těžebního průmyslu

Obnova výstražního značení, odměna za kontrolní činnost závodního lomu, likvidace skládek, platby daní a poplatků, zpracování plánu, dořešení stávajících ploch dobývacího prostoru, DPP
200,-

2141 - Vnitřní obchod, služby

Propagační materiál, prezentace v katalozích
10,--

2212 - Silnice

Činnosti spojené se správou, údržbou (včetně zimní údržby), tj. posypy, prohrnování, drť, všeobecný materiál, opravy místních komunikací, likvidace náletových porostů v bezprostřední blízkosti komunikací, oprava a výměna dopravního značení, DPP,výkup pozemků na komunikace, dodavatelské práce
1.500,--

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Zahrnuje výdaje spojené se správou, údržbou a opravami chodníků, odstavných ploch, parkovišť
100,-

2221 - Provoz veřejné silniční dopravy

Příspěvek k zabezpečení ostatní dopravní obslužnosti = 120,- /obyvatele a členský příspěvek na činnost sdružení 1,-- Kč/obyvatele
103,70

2310 - Pitná voda

Činnosti spojené se zásobováním pitnou vodou, provoz vrtů, vodárny a vodojemu, opravy vodovodního řadu a rozvodů, výměny nefunkčních uzávěrů, revizní práce, zaměření vodních zdrojů, všeobecný materiál, elektrická energie, platby poplatku za odběr podzemní vody, občerstvení, DPP, výměna vodoměrů v obci, repase vodoměrů, opravy vodojemů, fin.prostř. na obnovu a údržbu vodovodu
2.300,

2321 - Odvádění a čistění odpadních vod

Výdaje na opravu a údržbu kanalizační sítě, DPP, geodetické a projekční práce , zpracování projektu při přípravě kanalizační sítě a čističky
900,--

2341 - Vodní díla v zemědělské krajině

Činnosti spojené s rybníky, nádržemi, všeobecný materiál
20,-

3113 - Základní školy

Všeobecný materiál, elektrická energie, pevná paliva, opravy a údržba, malování, cestovné, pojištění, ostatní služby, poštovné, tel. poplatky, služby peněžních ústavů, správa a údržba počítačové sítě, nákup SW a jeho aktualizace, školení, předplatné, kancelářské a čistící prostředky, revize el. zařízení a další jiné náklady
1.218,--

3314 - Činnosti knihovnické

Všeobecný materiál, nákup knih a časopisů, aktualizace programového vybavení, DHDM, nákup služeb, softwarové práce, služby pošt, cestovné, pojistné, plat
285,--

3319 - Ostatní záležitosti kultury

Činnosti spojené s vedením obecní kroniky, DPP
9,--

3392 - Zájmová činnost v kultuře

Údržba a opravy spojené se společenskou místností v Kulturním domě v Petrovicích, pevná paliva
50,--

3399 - Ostatní záležitosti kultury

Kulturní činnost pro seniory, tradiční společenské události v obci, věcné dary životní jubilea, příspěvek na divadelní činnost
80,--

3322 - Zachování a obnova kulturních památek

Údržba kulturních památek
150,--

3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí

Oprava a údržba kapliček, péče o památníky , všeobecný materiál, DPP
15,-

3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

Příspěvek na činnost fotbalovému klubu TJ Sokol Miličín,hokejového družstva HC Miličín, TJ Sokol Miličín
70,--

3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Příspěvek na zájmovou a sportovní činnost dětí v obci, příspěvek na čin.kroužku Mladých ochránců přírody, příspěvek na činnost mladých hasičů, Karneval, Dětský den aj.
35,-

3511 – Všeobecná ambulantní péče

Běžná údržba, revizní práce
10,--

3512 – Stomatologická péče

Běžná údržba, revizní práce
5,--

3612 - Bytové hospodářství

Běžná údržba, opravy
100,-

3635 - Územní plán

Výdaje na pořízení a změny územního plánu
300,--

3631 - Veřejné osvětlení

Běžná údržba a výměna havarijních kabelů na veřejném osvětlení, všeobecný materiál, elektrická energie, DPP, dodavatelské práce a služby, osvětlení v dolní části Miličína u nových parcel
700,-

3632 - Pohřebnictví

Běžná údržba hřbitova a jeho okolí, likvidace odpadu ze hřbitova, DPP
60,-

3639 - Komunální služby

Plat a pojistné zaměstance obce, ochranné pomůcky,právní služby (znalecké posudky, geometrické plány), platby daní z převodu nemovitostí, údržba a opravy traktoru, sekačky, motorové pily,křovinořezu a plotových nůžek, pohonné hmoty, nákup pozemků
1000,--

3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů

Svoz a likvidace nebezpečných odpadů
20,--

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

Svoz popelnic, odvoz kontejnerů, poplatky za uložení odpadu, likvidace černých skládek
1.200,-

3741 - Ochrana druhů stanovišť

2,--

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Údržba porostů a parků, nákup a výsadba veřejné zeleně, DPP
80,-

5512 - Požární ochrana

Údržba a opravy požárních vozidel a techniky, STK, emise, revize, školení, pohonné hmoty, elektrická energie, všeobecný materiál, DHDM, věcné dary, DPP, použití dotace na opravu vozidla zásahové jednotky SDH
510,-

6112 - Zastupitelstvo obcí

odměny členům zastupitelstva obce, pojistné, odborná literatura, všeobecný materiál, tel. poplatky, cestovné, softwarové služby, DHDM, programové vybavení, školení, cestovné, pohoštění
1.050,--

6171 - Činnost místní správy

platy, pojistné, elektrická energie, tel. poplatky, VTS, vedení webových stránek obce, programové vybavení a jeho aktualizace, cestovné, odborná literatura, tisk, všeobecný materiál, DHDM, PC a kamera, revize el. zařízení, správní poplatky, údržba a oprava majetku, školení, softwarové služby, kancelářské a čistící prostředky, poradenské a právní služby, služby pošt, platby daní a poplatků, neinvestiční příspěvek Mikroregionu Džbány a MAS Posázaví, nákup služeb, nákup nové telefonní ústředny, oprava střechy na školní družině, výměna oken ve ŠJ, dokončení elektrické instalace v budově OÚ, fin.prostř.na dojíždění žáků v ZŠ
2.370,92

6310 – Služby peněžním ústavům

10,--

6320 – Pojištění majetku

65,--

6399 – Ostatní finanční operace

Daň z příjmu za obec - 143,43

Celkem - 15.178,05

Vypracoval:
Podzimková
Zíka Jiří - starosta obce

Vyvěšeno: 9.2.2009
Sejmuto: 25.2.2009