Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Nové Jazyková škola Muzeum České Sibiře Miličín v MuzeuZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín,
konaného dne 25.2.2009

Přítomni: p. Zíka, p. Hašek, ing. Trefil, p. Pohan, p. Trefil, pí. Smrčinová

Omluveni: p. Fiala, pí. Vaňková, pí. Slabá-Janoutová

Zapisovatel: pí. Smrčinová

Ověřovatelé zápisu: p. Hašek, p. Pohan


PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Rozpočet na r. 2009
 3. Rozpočtový výhled r. 2011-2012
 4. Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace na Czech Point
 5. Návrh na stanovení měsíčních odměn uvolněných ZO
 6. Různé
 7. Závěr

 1. Zasedání ZO zahájil starosta obce p. J. Zíka.
 2. Zapisovatel: pí. Smrčinová – 6 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
  Ověřovatelé zápisu: p. Hašek, p. Pohan – 6 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 3. ZO schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2009. Obec v roce 2008 hospodařila s přebytkem finančních prostředků ve výši Kč 5.915.125,22, který bude zapojen do rozpočtu obce pro rok 2009. Rozpočet se proto schvaluje jako schodkový – 6 x pro, 0 x proti. 0 x zdrženo.
 4. ZO schválilo dodatkem č. 5 úpravu rozpočtového výhledu na rok 2009 dle schváleného rozpočtu na rok 2009 – 6 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 5. ZO projednalo a schválilo rozpočtový výhled na období let 2011-2012 – 6 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 6. ZO projednalo a schválilo návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace na zřízení kontaktního místa Czech Point na úřadu obce Miličín. Zároveň také schválilo Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí této dotace – 6 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 7. ZO bere na vědomí – firma FELSMERE – odstupuje od záměru pronájmu pozemku na parkovišti před hotelem.
 8. ZO projednalo a odsouhlasilo zápis z jednání ve Voticích dne 25.2.2009 - lesní družstvo Vrchotovy Janovice – rozdělení podílů. 6 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 9. ZO souhlasí s jednáním o možnosti odkoupení lesních pozemků v sousedství obecních lesů na Kalvarii (cca 1 ha) – pč. 1343/3, 1342/4, 1343/2, 1326/4, 1357/1 v k.ú. Miličín– 6 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 10. ZO bylo seznámeno s nabídkou firmy „Lidské zdroje Evropské unie s.r.o.“ – vyřizování Evropských dotací.
 11. Dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů projednává a schvaluje ZO zvýšení odměn neuvolněných členů ZO z 850,-- Kč/měsíc na 890,--Kč/měsíc a neuvolněného místostarosty obce z 7.120,-- Kč/měsíc na 7.470,-- Kč/měsíc. Vše s účinností od 1.3.2009. – 6 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 12. ZO projednalo cenovou nabídku na historické mapy z r. 1840 – zamítnuto – 6 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 13. ZO bere na vědomí sdělení o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, žádost o vzetí na vědomí –dětské středisko v Miličíně – budoucí prodávající a Mediclinic a.s., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 – budoucí kupující - příprava prodeje podniku.
 14. ZO bere na vědomí sdělení firmy WIFCOM-ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově OÚ účinností k 28.2.2009.
 15. ZO bere na vědomí a schvaluje odborný posudek č. 09-09 o ceně dílů pozemků pro rozdělení a změnu hranic pozemků na komunikaci obce dle geometrického plánu v k.ú. Miličín. Záměr na směnnou smlouvu na poz.č. 169/1, 178/2, 839/7, 850/2, 1993, 168/1, 850 v k.ú. Miličín. Obec bude směňovat části pč. 1995/1 v k.ú. Miličín, které je v majetku obce Miličín za části výše uvedených pozemků. ZO schvaluje vyvěšení záměru a tuto směnu pozemků schvaluje – 6x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 16. ZO bere na vědomí – příspěvek na dopravu dojíždějících žáků ZŠ Miličín (dle seznamu školy) se bude financovat z kapitoly správy obce.
 17. ZO projednalo a odsouhlasilo 2 členy do školské rady za obec Miličín - pí. Vaňková, pí. Smrčinová – 4 x pro, 1 x proti, 1 x zdrženo.
 18. ZO projednalo a odsouhlasilo odměnu za zveřejnění na www stránkách obce – „Kronika-internet“ - 5 m3 palivového dřeva. 6 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 19. ZO bere na vědomí zvýšení limitu odběru pozemních vod, který je nyní 35.000 m3 ročně.
 20. ZO bere na vědomí – fond oprav a obnovy, který je zapojen do rozpočtu na rok 2009 – kapitola vodní hospodářství ve výši Kč 1.100.000,--, část možno použít na čističku odpadních vod.
 21. 1.ZO projednalo – další jednání ohledně větrných elektráren –
  bude pozastaveno - 4 x pro
  bude pokračovat – 1 x pro
  bude odročeno – 1 x pro
 22. ZO projednalo žádost o umístění reklamní směrovky na konstrukci veřejného osvětlení v Miličíně. ZO souhlasí s umístěním reklamní směrovky za sazbu stanovenou obecní závaznou vyhláškou č. 2/2003 o místních poplatcích – Kč 4.000,--/rok – 6 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 23. ZO bere na vědomí vyúčtování roku 2008 –přehled nákladů v ZŠ a ŠJ Miličín.
 24. ZO projednalo žádost o přerozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Miličín:
  do fondu odměn – Kč 117.000,--
  rezervní fond – Kč 63.204,83
  celkem Kč 180.204,83
  Žádost byla schválena s výsledkem –
  50% HV – fond odměn
  50 % HV – rezervní fond.
  6 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 25. ZO projednalo a odsouhlasilo návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl – místní rozhlas – ústředna, 17 x reproduktor –celkem Kč 2.090,--. – 6 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 26. Zámek Petrovice – dodatečné odsouhlasení podání žaloby na rozhodnutí žalovaného ze dne 13.1.2009, sp.zn. ZKI-O-150-1021/2008/Ho 6x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 27. ZO bere na vědomí – další zasedání ZO dne 25.3.2009 v 18,00 hod.

Zapsala: pí. Smrčinová


Ověřovatelé zápisu:


V Miličíně 25.2.2009