Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Nové Jazyková škola Muzeum České Sibiře Miličín v MuzeuZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín,
konaného dne 25.3.2009

Přítomni: p. Zíka, ing. Trefil., p. Pohan, p. Fiala, p. Hašek, pí. Smrčinová, pí. Vaňková

Omluveni: p. Trefil, pí. Slabá-Janoutová

Zapisovatel: pí. Vaňková

Ověřovatelé zápisu: p. Fiala, pí. Smrčinová


PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Pozemky
 3. Různé
 4. Diskuze
 5. Závěr

 1. Zasedání ZO zahájil starosta obce p. Jiří Zíka.
 2. Zapisovatel: pí. Vaňková – 7x pro, 0x proti, 0x zdrženo
  Ověřovatelé zápisu: pí. Smrčinová, p. Fiala – 7x pro, 0x proti, 0x zdrženo
 3. ZO bere na vědomí námitky předložené na záměr obce směnit části p.č. 1995/1 k.ú. Miličín.
  ZO schválila odkoupení p.č.850/3 a 839/18, čímž dojde k zpřístupnění všech okolních pozemků 7x pro, 0x proti, 0x zdrženo
 4. ZO bylo informováno o zasedání Lesního hospodářství ze dne 17.3. 2009.
  Zrušen záměr obce odkoupit lesní pozemky na Kalvárii – 7x pro, 0x proti, 0x zdrženo
 5. ZO bere na vědomí závěry ze schůze o provozování autobusové dopravy, konané 3.3. ve Voticích. Bude jako jedna z možností zavedeno placení jízdného pomocí čipových karet a kupónů, takto placené jízdné bude zvýhodněno. Bližší informace budou zveřejněny v příštích měsících.
 6. Pan starosta seznámil ZO s průběhem akce Den malých obcí, která se konala v Praze dne 10.3. 2009.
 7. ZO vzalo na vědomí zprávu o vyřizování dotace na zřízení Czech POINT.
 8. ZO bere na vědomí zprávu z daňové kontroly Finančního úřadu Benešov ze dne 11.3.2009 na dotační tituly. Závěr: Nebyly vzneseny žádné námitky proti předloženým písemnostem.
 9. ZO schválilo pasport na místní komunikaci na p.č. 885/5 a zařazuje ji do seznamu místních komunikací 7x pro, 0x proti, 0x zdrženo.
 10. ZO vzalo na vědomí schválené dotace na obnovu zámku v Petrovicích. Schválená dotace Ministerstva kultury 300 tis. Kč ze sekce havarijních střešních fondů. Schválená dotace Středočeského kraje 130 tis. Kč z Fondu obnovy památek.
 11. ZO bylo seznámeno s dokumentem ZŠ a MŠ Miličín - Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do MŠ. ZO vzalo na vědomí.
 12. ZO projednalo žádost o pronájem nebytových prostor v přízemí OÚ na období od 1.4. do 31. 8. 2009 a souhlasí s vyvěšením záměru o pronájmu-7x pro,0x proti, 0 x zdrženo
 13. ZO projednalo žádost o pronájem nebytových prostor na OÚ / bývalé kadeřnictví/ se záměrem provozovat zde kadeřnictví. ZO souhlasí vyvěsit záměr o pronájmu. 7x pro, 0x proti,0x zdrženo
 14. ZO schválilo žádost o zařazení p.č. 650/1 do územního plánu obce. 7x pro, 0x proti, 0x zdržení
 15. ZO projednalo a schválilo dodatek č.1 ke smlouvě MUDr. Vopátkové o změně splatnosti plateb pronájmu nebytových prostor v budově Obecního úřadu- 7x pro, 0x proti, 0x zdržení
 16. ZO projednalo žádost firmy Quo s.r.o. o prodloužení nájemní smlouvy na využívání části obecního pozemku pč. 788/1 v k.ú. Miličín pro podnikatelskou činnost do 31.12. 2018. Byl schválen předběžný souhlas 7x pro, 0x proti, 0x zdrženo
 17. ZO projednávalo žádost o odprodej obecních pozemků p.č. 1289/4 a část p.č. 1284/3 v k.ú. Miličín. Oba pozemky jsou připloceny k p.č. 46/22 , které je v soukromém vlastnictví. ZO zamítlo odprodej výše zmíněných pozemků 0x pro, 7x proti, 0x zdrženo
 18. ZO projednávalo žádost o prodej obecního pozemku p.č. 1293/20 v k.ú. Miličín.
  ZO schválilo návrh o směně soukromého pozemku s obecním pozemkem. Bude projednáno s majitelem soukr. pozemku - 7x pro, 0x proti, 0x zdrženo
 19. ZO projednalo a schválilo žádost obce Miličín o vydání rozhodnutí Městského úřadu Votice o dělení pozemku pč. 73 ostatní plocha v Petrovicích u bývalé prodejny – 7x pro, 0x proti, 0x zdrženo

Zapsala: Jana Vaňková


Ověřovatelé zápisu:


V Miličíně 25.3.2009