Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Nové Jazyková škola Muzeum České Sibiře Miličín v MuzeuZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín,
konaného dne 29.4.2009

Přítomni: p. Zíka, p. Hašek, p. Trefil, p. Pohan, p. Fiala, ing. Trefil, pí. Vaňková, pí. Slabá-Janoutová, pí. Smrčinová

Zapisovatel: pí. Smrčinová

Ověřovatelé zápisu: pí. Slabá-Janoutová, ing. Trefil


PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Pozemky
 3. Pronájmy nebytových prostor
 4. Různé
 5. Diskuze
 6. Závěr

 1. 1.Zasedání ZO zahájil starosta obce p. Jiří Zíka.
  Zapisovatel – pí. Smrčinová – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
  Ověřovatelé zápisu – pí. Slabá-Janoutová, ing. Trefil – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 2. ZO projednalo a odsouhlasilo podepsání smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí budovy OÚ Miličín – k uskladnění nábytku - 25,5 m2 do 31.8.2009. Výše nájemného - 100,-- Kč/m2/rok – 6 x pro, 1 x zdrženo, 2 x proti.
 3. ZO projednalo a odsouhlasilo podepsání smlouvy o nájmu nebytových prostor v 1.patře budovy OÚ Miličín – 24 m2, využití – kadeřnictví. Smlouva – na dobu neurčitou, výše nájemného – 150,-- Kč/m2/rok – 9 x pro.
 4. ZO projednalo a odsouhlasilo smlouvy na poskytnuté neinvestiční příspěvky, které již byly schváleny v rozpočtu pro rok 2009: TJ Sokol Miličín – 2x, Mladí ochránci přírody, Fotbalový klub TJ Sokol Miličín, PO ZŠ a MŠ Miličín – 2x – 9 x pro.
 5. ZO projednalo a odsouhlasilo – zrušení účtu u HVB Bank, který byl zřízen pro účely přijetí dotace na opravu havarijního stavu ovládacího kabelu vodojemu v obci Miličín v r. 2007 – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 6. ZO projednalo a odsouhlasilo zpracování posudku a podání návrhu na dotaci na opravu kapličky u Nasavrk, Žibkova a křížku v Petrovicích – 9 x pro.
 7. ZO projednalo nabídky firem Agrodat CZ a.s., Žižkova 532, 256 40 Benešov, 6 PLUS, Benešov, Tyršova 1902, 256 01 Benešov, Galileo Corporation s.r.o.,Hornická 4387, 430 03 Chomutov – služby spojené se zřizováním kontaktního místa Czech POINT a provozem datových schránek. Z uvedených nabídek pro financování Czech POINT byla vybrána firma 6PLUS Benešov, Tyršova 1902, 256 01 Benešov – 9 x pro.
 8. ZO projednalo a odsouhlasilo cenovou nabídku na zabezpečení objektu OÚ Miličín – firma Agrodat CZ, a.s. Benešov – 9 x pro.
 9. ZO bere na vědomí – proběhla kontrola vodovodu Krajskou hygienickou stanicí Stř. kraje,územní prac. Benešov podle z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z.č.552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů dne 21.4.2009.
 10. ZO bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miličín za rok 2008 z 10.9.2008 a z 9.4.2009 Krajským úřadem Stř. kraje, odbor finanční kontroly– závěr – nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( § 10 odst.3 písm. a) z.č.420/2004 Sb.)
 11. ZO schválilo smlouvu na poskytnutí dotace z Kr. úřadu Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče na rok 2009 ve výši 130.000,- Kč – zámek Petrovice – 9 x pro.
 12. ZO bere na vědomí návrh závěrečného účtu za rok 2008 – Mikroregion Džbány,svazek obcí, 259 01 Votice 700.
 13. ZO projednalo a odsouhlasilo žádost SDH Záhoří o finanční příspěvek na okrskovou soutěž. ZO schválilo smlouvu na finanční příspěvek ve výši Kč 4.000,-- Kč, – 9 x pro.
 14. ZO projednalo a odsouhlasilo žádost o pořízení dětského kolotoče na hřiště, které je umístěné na obecním pozemku a o proplacení faktury za materiál, který bude použit na opravu dětských atrakcí – max. částka Kč 1.400,-- na materiál - 9 x pro. ZO zároveň žádá o doplnění cenové nabídky na pořízení dětského kolotoče.
 15. ZO projednalo žádost o prodej části pč. 4/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Miličín a dlouhodobý pronájem části pč. 4/1 o výměře 16 m2 v k.ú. Miličín – bude vyvěšen záměr prodeje – 9 x pro.
 16. ZO projednalo žádost o koupi pozemku č. 410/9 o výměře 13 m2 v k.ú. Petrovice – bude vyvěšen záměr prodeje – 9 x pro.
 17. ZO bere na vědomí – od června 2009 – svoz odpadů v obci Žibkov, poplatky od 1. 1. 2010.
 18. ZO projednalo žádost o pronájem pozemku přední části parcely č. 73 v k.ú. Petrovice. Žádost byla zamítnuta – 8 x pro, 1 x zdrženo, 0 x proti.
 19. ZO projednalo žádost o odkoupení části parcely č. 1465 v k.ú. Nasavrky u Miličína - cca. 115 m2. Bude vyvěšen záměr prodeje – 9 x pro. Žadatel doručí na OÚ vyjádření majitelů sousedních nemovitostí.
 20. ZO projednalo žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 410/6 v k.ú. Petrovice. Bude vyvěšen záměr prodeje – 9x pro.
 21. ZO projednalo a odsouhlasilo žádost SDH Petrovice o finanční příspěvek Kč 2.000,--na výdaje spojené s organizováním pochodu KANAPE. ZO schvaluje smlouvu na finanční příspěvek ve výši Kč 2.000,-- – 9 x pro.
 22. ZO zamítlo organizování humanitární sbírky – 7 x pro, 2 x zdrženo.
 23. ZO projednalo a odsouhlasilo žádost Pošty Miličín – o přemístění poštovní schránky od nákupního střediska na zděnou zídku u školy – 9 x pro.
 24. ZO vzalo na vědomí zápis ze setkání starostů obcí správního obvodu města Votic konaného dne 31.3.2009.
 25. ZO vzalo na vědomí oznámení o zahájení činnosti domácí zdravotní péče od 1.4.2009 Farní charita Starý Knín, tel. 602668236.
 26. ZO vzalo na vědomí – popelnice v Petrovicích – jednání s Compagem o přístupu.
 27. ZO vzalo na vědomí nabídku sanace vodojemů Ave-servis, Čechova 727/52, České Budějovice.
 28. ZO bere na vědomí – další zasedání ZO dne 27.5.2009 v 19,00 hod.

Zapsala 29.4.2009 : Smrčinová I.


Ověřovatelé zápisu: