Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Nové Jazyková škola Muzeum České Sibiře Miličín v MuzeuZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín,
konaného dne 27.5.2009

Přítomni: p. Zíka, p. Trefil, p. Pohan, p. Fiala, ing. Trefil, pí. Vaňková, pí. Smrčinová, pí. Slabá-Janoutová

Omluven: p. Hašek

Zapisovatel: pí. Slabá-Janoutová

Ověřovatelé zápisu: pí. Vaňková, p. Trefil


PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Pozemky
 3. Různé
 4. Diskuze
 5. Závěr

 1. Zasedání ZO zahájil starosta obce p. Jiří Zíka. Zapisovatel – pí. Slabá-Janoutová – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo. Ověřovatelé zápisu – pí. Vaňková, p. Trefil – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 2. ZO schválilo návrh závěrečného účtu obce Miličín za rok 2008. Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Miličín za rok 2008 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Obec v roce 2008 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, jehož změny schválilo v průběhu roku 2008 Zastupitelstvo obce, dále v souladu s rozpočtovým výhledem obce. Z uvedeného důvodu lze s celoročním hospodařením obce Miličín ve smyslu § 17 odst.7 z.č .250 /2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů za rok 2008 souhlasit bez výhrad. 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 3. ZO schválilo vnitřní směrnice obce č.1/2009 o přijímání finančních prostředků pro příspěvkovou organizaci MŠ a ZŠ Miličín – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 4. ZO bere na vědomí kontrolu pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění, provedenou 21.5. 2009 na OSSZ Benešov. Závěr: bez závad.
 5. ZO odsouhlasilo Rozpočtové opatření č.1 – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 6. ZO bylo seznámeno s doplněním žádosti z 22.4. 2009 o cenové nabídce na pořízení dětského kolotoče. ZO schválilo výrobu dětského kolotoče pod podmínkou údržby dětského hřiště, které je umístěné na obecním pozemku – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 7. ZO projednalo a odsouhlasilo odprodej části pozemku parc.č. 410/6 v k.ú. Petrovice s podmínkou věcného břemene za cenu 20,-- Kč/m2,autobusová čekárna bude řešena věcným břemenem.Žadatel se na své náklady nechá pozemek geometricky zaměřit. – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 8. ZO projednalo a odsouhlasilo odprodej pozemku č. 410/9 o výměře 13 m2 v k.ú. Petrovice za cenu 20,-- Kč/m2 – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 9. ZO odročuje žádost z 22.4.2009 o odkoupení části parcely č. 1465 v k.ú. Nasavrky u Miličína. Zastavuje se řízení na základě připomínky pana Sůsy. Po dalším jednání žádost dořešena.
 10. ZO projednalo a odsouhlasilo odprodej části pč. 4/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Miličín za cenu 25,-- Kč/m2, 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo a dále odsouhlasilo dlouhodobý pronájem části pč. 4/1 o výměře 16 m2 v k.ú. Miličín na dobu 5 let. Výše nájemného - 100,-- Kč/m2/rok. Žadatel si na své náklady nechá pozemek geometricky zaměřit. – 4 x pro, 2 x proti, 2 x zdrženo.
 11. ZO odsouhlasilo žádost SDH Miličín o příspěvek a smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 3 500,--Kč na výrobu 2 kusů kladin – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 12. ZO odsouhlasilo žádost o zřízení vodovodní přípojky na parcelu č. 839/2 v k.ú. Miličín – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 13. ZO zamítlo žádost o prodeji pozemku 1293/64 v k.ú. Miličín – 0 x pro, 8 x proti, 0 x zdrženo.
 14. O vzalo na vědomí zprávu ze šetření podnětu stížnosti ohledně nepořádku v Petrovicích.
 15. ZO odsouhlasilo povolení k vydání žádosti na čerpání spodních vod ze studny na pozemku 1144/5 v k.ú. Miličín firmám MIZOS,s.r.o, Agroremont, spol. s r.o a pana K. Pilze, fi. Zekov s.r.o., Riberta spol. s r.o. za podmínky údržby vodního zdroje.– 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 16. ZO vzalo na vědomí schválení provozního řádu obecního vodovodu.
 17. ZO vzalo na vědomí – stav vodojemu.
 18. ZO bere na vědomí koncert Symfonického orchestru ČVUT v kostele Narození Panny Marie v Miličíně v pátek 19.6. 2009 od 18 hod., který se koná pod záštitou OÚ Miličín a římskokatolické církve v Miličíně a v Mladé Vožici. Všichni občané jsou zváni na setkání s přáteli klasické hudby.
 19. ZO bere na vědomí – další zasedání ZO dne 24.6. 2009 v 19,00 hod.

Zapsala Slabá Janoutová


Ověřovatelé zápisu:


V Miličíně 27. 5. 2009