Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Nové Jazyková škola Muzeum České Sibiře Miličín v MuzeuZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín,
konaného dne 24.6.2009

Přítomni: p. Zíka, p. Pohan, ing. Trefil, p. Fiala, p. Trefil J., pí. Vaňková, pí. Janoutová-Slabá, pí. Smrčinová

Omluven: p. Hašek

Zapisovatel: pí. Smrčinová

Ověřovatelé zápisu: p. Pohan, p. Fiala


PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Pozemky
 3. Různé
 4. Diskuze
 5. Závěr

 1. Zasedání ZO zahájil starosta obce p. Jiří Zíka.
  Zapisovatel – pí. Smrčinová – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
  Ověřovatelé zápisu – p. Pohan, p. Fiala – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 2. ZO bere na vědomí – odstupuje od žádosti – odkoupení části obecní komunikace na pč. 1463 v k.ú. Nasavrky u Miličína.
 3. ZO projednalo námitku proti rozhodnutí zastupitelstva – minimarket a rozpor proti usnesení z 27.5.2009 – Primo Plus k.s., Hotel „Česká Sibiř“ Miličín – o pronájmu příjezdové plochy na parcele č. 4/1 o výměře 16 m2 v KÚ Miličín.
  Hlasování – pro potvrzení usnesení zastupitelstva ze dne 27.5.2009 – 4 x pro, 3 x zdrženo, 1 x proti. Další bod žádosti Primo Plus k.s. bude projednán na dalším zasedání ZO.
 4. ZO projednalo a schválilo dodatek č. 6 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov s účinností od 1.7.2009 - majetek ve vlastnictví zřizovatele se předává PO na základě smlouvy o výpůjčce do bezplatného užívání k hospodaření (svěřený majetek) – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 5. ZO projednalo a odsouhlasilo – zpracování změn lesního hospodářského plánu od 1.1.2001-31.12.2010 – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 6. ZO bere na vědomí – proběhla kontrola Kontrolního výboru a Finančního výboru zastupitelstva obce Miličín u Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Miličín a u Obecního úřadu Miličín. Výsledek kontrol – nebyly zjištěny nedostatky, bez závad.
 7. ZO bere na vědomí – přerušení provozu v mateřské škole 13.7. – 31.8.2009.
  Úplata v mateřské škole od 1.7. – 10.7.2009 ve výši Kč 30,-- na dítě.
 8. ZO projednalo a odsouhlasilo vyvěšení záměru na prodej hájenky ve Vrchotových Janovicích (tzv.Čichovka) – stp. č. 173 o výměře 794 m2 s budovou čp. 134 - 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 9. ZO projednalo žádost o směnu pozemků v k.ú. Malovice v délce 38 m a šířce 5 m o ploše 190 m2 z parcely č. 165/1 za část původní cesty o ploše 130 m2 a část zahrádky o ploše 60 m2. Bude vyvěšen záměr – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 10. ZO projednalo žádost o prodej pozemku na stavbu rodinného domu v KÚ Miličín. Žádost bude zařazena do pořadníku – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 11. ZO bere na vědomí průzkum možnosti využití stávající rozestavěné budovy JZD v Miličíně
 12. ZO projednalo a schvaluje uzavření dohody o partnerství k projektu „Technologická centra a elektronické spisové služby v území správního obvodu města Votic“ - 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 13. ZO projednalo žádost Římskokatolické farnosti Miličín o neinvestiční příspěvek na opravu kostela Narození Panny Marie v Miličíně ve výši Kč 50.000,--. Tato žádost se odročuje z důvodu změny sídla farnosti-8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 14. ZO bere na vědomí – vodojem Miličín – byly provedeny jádrové vrty, pozván statik – vyjádření, zda vodojem možno dočasně použít po vyložení fólií nebo zhotovit ihned nový. Cenová nabídka firmy na provedení vnitřní výstelky fólií vodojemu za částku cca 100.000,--.
 15. ZO projednalo a odsouhlasilo smlouvu na provádění rozboru vody – Roční odběry budou činit Kč 26.788,-. 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 16. ZO projednalo a odsouhlasilo smlouvu o připojení odběrného zařízení č. 9 NN 2 01774287 na změnu jističe – Nasavrky – veřejné osvětlení - 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 17. ZO vzalo na vědomí – jednání o zařazení do změny územního plánu – stavba fotovoltaické elektrárny – připojení do sítě. Bude řešeno po podání písemné žádosti.
 18. ZO bere na vědomí – Mikroregion venkov – exkurze – Hustopeče – 17.-18.9.2009.
 19. ZO projednalo a odsouhlasilo – pořízení změny č. 2 územního plánu obce Miličín, uzavření smlouvy - zpracování změny č. 2 územního plánu obce Miličín, určený zastupitel, který bude jednat ve věci změny územního plánu – p. Zíka J. – starosta obce- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 20. ZO bere na vědomí stanovisko – posouzení návrhu na změnu územního plánu obce Miličín – vyhodnocení jednotlivých žádostí.
 21. ZO projednalo a schválilo návrh smlouvy o veřejném provozování hudebních děl – OSA – Ochranný svaz autorský, Praha 6 – vážná hudba v kostele Narození Panny Marie v Miličíně – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
 22. ZO schválilo podání žádosti fi.Strabag, a.s., Wilsonova 420, 392 01 Soběslav jako náhradu za poškozené komunikace, provozem vozidel navážejících zeminu ze stavby dálnice na úložiště, opravit jiné obecní komunikace-8x pro, 0x proti, 0x zdrženo
 23. ZO vzalo na vědomí problematiku umístění zrcadel u místních komunikací.
 24. ZO bere na vědomí – další zasedání ZO dne 26.8.2009 v 18,00 hod.

Zapsala Smrčinová Ivana


Ověřovatelé zápisu:


V Miličíně 24.6.2009