Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Nové Jazyková škola Muzeum České Sibiře Miličín v MuzeuObec Miličín
Obecně závazná vyhláška Obce Miličín č. 1/2009
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Miličín

Zastupitelstvo obce Miličín se na svém zasedání dne 26.8.2009 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. c) a d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

Pravidla pro pohyb psů

  1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci:
    1. na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce je možný pohyb psů pouze na vodítku,
    2. chovatelé a vlastníci psů jsou povinni neprodleně odstranit exkrementy způsobené psem na veřejném prostranství.
  2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).

Čl. 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 27.8.2009.Ing. Karel Trefil, místostarosta
Jiří Zíka, starosta


Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 27.8.2009
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 15.9.2009


1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.