Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Nové Jazyková škola Muzeum České Sibiře Miličín v MuzeuZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín,
konaného dne 30.9.2009

Přítomni: p. Zíka, p. Trefil J., p. Hašek, p. Fiala, p. Pohan, ing. Trefil, pí. Slabá-Janoutová, pí. Vaňková, pí. Smrčinová

Zapisovatel: pí. Smrčinová

Ověřovatelé zápisu: pí. Slabá-Janoutová, p. Hašek


PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Pozemky
 3. Úprava rozpočtu r. 2009
 4. Diskuze
 5. Závěr

 1. Zasedání ZO zahájil starosta obce p. Jiří Zíka.
 2. Zapisovatel – pí. Smrčinová – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo. Ověřovatelé zápisu – pí. Slabá-Janoutová, p. Hašek – 9 x pro, 0 x zdrženo, 0 x proti.
 3. ZO vzalo na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Miličín z 14.9.2009 za rok 2009 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 4. ZO vzalo na vědomí protokol ze závěrečného šetření k projednání změny LHP pro LHC Obecní lesy Miličín konaného dne 10.9.2009.
 5. ZO projednalo a odsouhlasilo smlouvu o zpracování lesního hospodářského plánu uzavřenou mezi – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 6. ZO projednalo a odsouhlasilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-6001514/01 uzavřenou mezi Obcí Miličín a ČEZ Distibuce a.s. Děčín 4, pozemek v KÚ Miličín, p.č. 270,271/2 - 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 7. ZO projednalo a odsouhlasilo kupní smlouvu – nemovitost p.p.č. 178/2 v KÚ Miličín – dle GP č.346-56/2005 - 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 8. ZO projednalo a odsouhlasilo směnnou smlouvu – dle GP č. 346-56/2005 - 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 9. ZO projednalo a odsouhlasilo směnnou smlouvu – dle GP č. 346-56/2005 - 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 10. ZO projednalo a odsouhlasilo směnnou smlouvu – dle GP č. 346-56/2005 - 9 x pro, 0 x zdrženo, 0 x proti.
 11. ZO projednalo a odsouhlasilo smlouvu o budoucí kupní smlouvě – dle GP č. 393-10/2009 - 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 12. ZO projednalo a odsouhlasilo smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi Obec Miličín – dle GP č. 393-10/2009 - 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 13. ZO projednalo a odsouhlasilo žádost o prodloužení nájemní smlouvy ze dne 3.1.2005 – vodní plocha č.kat. 505 v KÚ Miličín, celková výměra 914 m2 – smlouva bude prodloužena na 1 rok za stávajících podmínek – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
 14. ZO bere na vědomí – výroba nového čepu – Jiřetínek
 15. ZO projednalo a odsouhlasilo žádost ZŠ a MŠ Miličín o povolení výjimky z počtu dětí v jedné třídě MŠ Miličín na školní rok 2009/2010. Výjimka povolena na počet dětí 28 – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 16. ZO projednalo a odsouhlasilo žádost ZŠ a MŠ Miličín o povolení výjimky z počtu dětí v ZŠ Miličín pro školní rok 2009/2010. Výjimka povolena na počet dětí 86 – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 17. ZO projednalo žádost o příspěvek na provoz internetové domény ceskasibir.cz a odsouhlasilo smlouvu na neinvestiční příspěvek ve výši Kč 5.712,-- - 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 18. ZO projednalo žádost o poskytnutí prostor na OÚ Miličín k uskladnění matrací – Bude vyvěšen záměr pronájmu – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 19. ZO projednalo žádost o pronájem nebytových prostor v budově OÚ Miličín k provozování obchodu s použitým oblečením – Bude vyvěšen záměr pronájmu – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 20. ZO projednalo žádost o koupi pozemku v KÚ Záhoří u Miličína p.č. 605/2. Odročuje se do upřesnění náležitostí. 9 x pro,0 x proti, 0 x zdrženo.
 21. ZO projednalo žádost o koupi pozemku č. 1293/29 v KÚ Miličín. Bude vyvěšen záměr – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrdženo.
 22. ZO projednalo žádost o pozemek vhodný ke stavbě rodinného domu. Bude předmětem dalšího jednání s žadatelem – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 23. ZO projednalo žádost o zařazení parcely č. 1103/11 a p.č. 1096 v KÚ Miličín do územního plánu a žádost o odstranění veřejné kanalizace z pozemku p.č. 1103/11. Bude zařazeno do územního plánu, kanalizace bude řešena s firmou Vodomont Benešov – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 24. ZO projednalo a schválilo žádost o zařazení a schválení lokality do změny územního plánu obce Miličín.-viz příloha. Bude zařazeno do územního plánu – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 25. ZO projednalo a schválilo žádost o změnu využití pozemků v KÚ Záhoří. Bude zařazeno do územního plánu – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 26. ZO projednalo a odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 3 za měsíc 9/2009 - 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 27. ZO vzalo na vědomí – část dotace Kč 10.000,-- Czech POINT – vrátit.
 28. ZO vzalo na vědomí – objednáno 96 ks sloupků na oplocení vodojemů.
 29. ZO vzalo na vědomí – pořez dřeva na opravu zámku v Petrovicích.
 30. ZO vzalo na vědomí – bylo provedeno osekání příkopů směr Chlistov, Reksyně, Žibkov.
 31. ZO vzalo na vědomí – byla opravena kanalizace na radnici.
 32. ZO vzalo na vědomí – bude objednán statik na posouzení zámku Petrovice.
 33. ZO vzalo na vědomí – elektroinstalace vodojemu – p. Kadlec.
 34. ZO vzalo na vědomí – Lesní družstvo – nový rozpočet.
 35. ZO vzalo na vědomí – umístění zrcadel u školy a před kostelem.
 36. ZO vzalo na vědomí – dne 23.10.2009 – schůze Mikroregionu Džbány v budově OÚ Miličín od 9,00 hod.
 37. ZO vzalo na vědomí – doprava Miličín – Tábor posílena v pondělí.
 38. ZO odsouhlasilo v souladu s vypracovaným stanoviskem posouzení návrhu na změnu územního plánu obce Miličín (§ 46 odst.3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/), která tvoří přílohu zápisu ze zasedání ZO ze dne 30.9.2009. V osmi žádostech bylo vyhověno, sedm žádostí bylo zamítnuto.
 39. ZO vzalo na vědomí – do územního plánu – parcely na výstavbu RD
 40. ZO vzalo na vědomí – další zasedání ZO 4.11.2009 v 18,00 hod.

Zapsala pí. Smrčinová


Ověřovatelé zápisu:


V Miličíně 30.9.2009