Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Nové Jazyková škola Muzeum České Sibiře Miličín v MuzeuZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín,
konaného dne 2.12.2009

Přítomni: p. Zíka, p. Trefil, ing. Trefil, p. Pohan, p. Fiala, p. Hašek, pí. Vaňková, pí. Smrčinová

Omluvena: pí. Slabá-Janoutová

Zapisovatel: pí. Smrčinová

Ověřovatelé zápisu: pí. Vaňková, ing. Trefil


PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Pozemky
 3. Zápisy z kontroly FV a KV
 4. Rozpočtové provizorium r. 2010
 5. Diskuze
 6. Závěr

 1. Zasedání ZO zahájil starosta obce p. Jiří Zíka. Zapisovatel – pí. Smrčinová – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo. Ověřovatelé zápisu – pí. Vaňková, ing. Trefil – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 2. ZO projednalo a odsouhlasilo – bude vyvěšen záměr prodeje pozemku p.č. 63/1 v KÚ Miličín, jehož je součástí nemovitost č.p. 103 v Miličíně – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 3. ZO bere na vědomí – v průběhu měsíce listopadu 2009 proběhly kontroly Finančního výboru a Kontrolního výboru zastupitelstva obce Miličín u Příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Miličín a Obecního úřadu Miličín. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny závady.
 4. ZO projednalo a odsouhlasilo – příjmy z pronájmu hrobových míst (smlouva na 10 let) a hřbitovních služeb na místním hřbitově uzavřené v roce 2009 s nájemci hrobů, budou zahrnuty do hospodářské činnosti za rok 2009, která je podkladem pro daňové přiznání – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 5. ZO projednalo a odsouhlasilo hospodaření obce podle pravidel rozpočtového provizoria na rok 2010 s tím, že s finančními prostředky bude hospodařeno jako v roce 2009 do doby definitivního schválení rozpočtu na r. 2010 – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 6. ZO schválilo úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 5 – listopad 2009 – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 7. ZO projednalo a odsouhlasilo zřízení ostatního běžného účtu u KB Votice a využít jej k finančnímu hospodaření na přelomu r. 2009/2010. Po překlenutí roku se účet kvůli poplatkům zruší – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 8. ZO bere na vědomí – od 1.1.2010 dochází dle zákona k navýšení daně z nemovitosti o 100%.
 9. ZO vzalo na vědomí Zápis č. 6/2009 z jednání valné hromady svazku obcí konané dne 20.11.2009 v Ratměřicích.
 10. ZO vzalo na vědomí Zápis ze setkání starostů obcí správního obvodu města Votic konaného dne 10.11.2009 ve Voticích.
 11. ZO projednalo a odsouhlasilo Místní program obnovy venkova (MPOV) – - 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 12. ZO projednalo a odsouhlasilo – bude podána žádost o dotaci na výrobu a výměnu oken v ZŠ a MŠ Miličín – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 13. ZO projednalo a odsouhlasilo Smlouvu příkazní podle § 724 a následujících občanského zákoníku – příkazník – bude provádět kontrolní a dozorovou činnost na majetku Lesního družstva Obce Miličín – majetkový podíl 3/118 - 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 14. ZO projednalo a odsouhlasilo po vyvěšení záměru v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů záměr obce prodat 3/118 podílu hájenky „Čichovka“ – budova č.p. 134 a 3/118 podílu pozemku p.č. 173 – vše v KÚ Vrchotovy Janovice – - LD Sidonie Nádherné - 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 15. ZO bere na vědomí – na dalším zasedáni ZO bude projednán seznam neplatičů vody a odpadů.
 16. ZO projednalo a odsouhlasilo odepsání pohledávky ve výši Kč 3.800,-- – důvod – na uvedeném prostranství neprovozovala podnikatelskou činnost – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 17. ZO bere na vědomí – územní plán – nutno vyplnit žádosti.
 18. ZO projednalo a odsouhlasilo výši vstupního poplatku ve výši Kč 1.000,-- za návrh na zařazení lokality do změny územního plánu obce – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 19. ZO bere na vědomí – svoz odpadů – změna z 25.12. na 27.12.2009 a změna z 1.1. na 3.1.2010.
 20. ZO projednalo a odsouhlasilo „Příloha na rok 2010 k mandátní smlouvě o odvozu odpadů“ s firmou COMPAG Votice s.r.o. – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 21. ZO projednalo a zamítlo návrh na umístění 1MW fotovoltaické elektrárny – důvod – územní plán obce je ve fázi zpracování – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 22. ZO projednalo žádost o odkoupení části pozemku p. č. 421/1 v KÚ Petrovice – cca 70 m2. Bude vyvěšen záměr prodeje 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 23. ZO projednalo žádost o koupi části pozemku č. 1293/29, který se nachází nad pozemkem č. 46/11 v KÚ Miličín. Bude vyvěšen záměr prodeje – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 24. ZO projednalo žádost Pošta Miličín o opravu cesty vedoucí podél pošty. ZO pověřuje starostu obce k šetření na místě – 8 x pro,0 x proti, 0 x zdrženo.
 25. ZO projednalo žádost HC Miličín o finanční příspěvek na provoz ledního hokeje. Příspěvek ve výši Kč 20.000,-- bude zahrnut do rozpočtu obce na rok 2010 – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 26. ZO projednalo žádost Tělocvičné jednoty Sokol Miličín o finanční příspěvek na rok 2010 na činnost spolku divadelních ochotníků, cykloturistického a volejbalového oddílu. Příspěvek ve výši Kč 20.000,-- bude zahrnut do rozpočtu obce na rok 2010 – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 27. ZO projednalo žádost Tělocvičné jednoty Sokol Miličín o finanční příspěvek na rok 2010 na opravu a údržbu budovy sokolovny. Příspěvek ve výši Kč 10.000,-- bude zahrnut do rozpočtu obce na rok 2010 – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 28. ZO projednalo žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Miličín o příspěvek na činnost fotbalového klubu na rok 2010. Příspěvek ve výši Kč 20.000,-- bude zahrnut do rozpočtu obce na rok 2010 – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 29. ZO projednalo a odsouhlasilo smlouvu na poskytnutí a využití práv Integrovaného systému EKOSOFT 2010 – č.smlouvy:493/2010 , program na zpracování mezd –8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 30. ZO projednalo žádost Římskokatolické farnosti Miličín o neinvestiční příspěvek na opravu kostela Narození Panny Marie v Miličíně ve výši Kč 50.000,-- na opravu stropu. ZO odsouhlasilo smlouvu na poskytnutí neinvestičního příspěvku a příspěvek ve výši Kč 50.000,-- - 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 31. ZO odročilo žádosti na koupi nebo směnu pozemků .
 32. ZO bere na vědomí – zahajují se inventury r. 2009, inventarizační a likvidační komise zůstávají ve stejném složení jako v roce 2008.
 33. ZO bere na vědomí – od r. 2010 se budou organizace, žádající i finanční příspěvek starat o zeleň v obci.
 34. ZO bere na vědomí info o hospodaření ZŠ a MŠ Miličín.
 35. ZO bere na vědomí – další zasedání ZO 21.12.2009 od 18,00 hod.

Zapsala pí. Smrčinová Ivana


Ověřovatelé zápisu:


V Miličíně 2.12.2009