Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Nové Jazyková škola Muzeum České Sibiře Miličín v MuzeuZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín,
konaného dne 27.1.2010

Přítomni: p. Zíka, ing. Trefil, p. Hašek, p. Pohan, p. Fiala, pí. Vaňková, pí. Slabá-Janoutová, pí. Smrčinová

Omluven: p. Trefil J.

Zapisovatel: pí. Slabá-Janoutová

Ověřovatelé zápisu: p. Pohan, p. Fiala


PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Příprava rozpočtu na r. 2010
 3. Různé
 4. Diskuze
 5. Závěr

 1. Zasedání ZO zahájil starosta obce p. Jiří Zíka.
 2. Zapisovatel – pí. Slabá-Janoutová . – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
  Ověřovatelé zápisu – p. Pohan, p. Fiala – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 3. ZO odsouhlasilo oznámení o vyhlášení veřejné výzvy na obsazení pracovního místa „Referent daňové a finanční správy, pokladní – OÚ Miličín „ - 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
 4. ZO odsouhlasilo navýšení jednoho pracovního místa v překlenovacím období – OÚ Miličín - zácvik – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 5. Starosta obce informoval ZO o návrhu rozpočtu na rok 2010. ZO vzalo na vědomí.
 6. ZO bere na vědomí zavření hospody v Petrovicích a řešení problému s rekonstrukcí sálu.
 7. ZO projednalo a zamítá žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Nová Pražská 1903, Benešov o finanční příspěvek na činnosti – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 8. ZO projednalo žádost Hasiči Petrovice o řešení problému s drobnými opravami v hasičské zbrojnici. Řešení proběhnou na místě.
 9. ZO bere na vědomí oznámení o rozpočtu projektu a vstupu na nemovitost 137/3-4 v k.ú. Miličín firmou Elektrostav Strakonice s.r.o. z důvodu rozšíření veřejného osvětlení. Částka 80 000,- Kč bude zahrnuta do rozpočtu na rok 2010.
 10. ZO bere na vědomí posílení spoje Praha – Tábor v každý pracovní den od prosince 2009 dle požadavků občanů Miličína. Tento spoj nebude provozován o prázdninách.
 11. ZO projednalo a odsouhlasilo žádost o čerpání z fondu odměn a rezervního fondu rozpočtu organizace ZŠ a MŠ Miličín pro rok 2009 z důvodu nedostatku finančních prostředků na mzdy zaměstnanců v prosinci 2009 – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 12. ZO projednalo a odsouhlasilo žádost ZŠ a MŠ Miličín o finanční příspěvek na dětský karnevalový bál. Bude poskytnut příspěvek 1.500,- Kč. - 8 pro, 0 x zdrženo, 0 x proti.
 13. ZO projednalo a odsouhlasilo žádost o finanční příspěvek na rok 2010 Včelařskému spolku pro Miličín a okolí. Příspěvek 1.500,- Kč bude zahrnut do rozpočtu na rok 2010 - 8 pro, 0 x zdrženo, 0 x proti.
 14. ZO odsouhlasilo odprodej zásobovací rampy včetně zastavěného pozemku z stp.63/1 v k.ú. Miličín po dohodě s Josefem Bubníkem, Miličín s ohledem na uhrazení geometrického zaměření – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 15. ZO odsouhlasilo odprodej pozemku 1293/29 v k.ú. Miličín. Cena pozemku bude 25,- Kč/m2. Žadatel si na své náklady nechá pozemek geometricky zaměřit. – 8 pro, 0 x zdrženo, 0 x proti.
 16. ZO odsouhlasilo odprodej části pozemku p. č. 421/1 v k.ú. Petrovice. Cena pozemku bude 20,- Kč/m2. Žadatel si na své náklady nechá pozemek geometricky zaměřit. – - 8 pro, 0 x zdrženo, 0 x proti.
 17. ZO bylo seznámeno se záměry nového majitele J. Drába s.r.o. s bývalou administrativní budovou JZD Miličín a odsouhlasilo změnu na bytové využití, ale nepřijímá nabídku pro plánování bytových jednotek s pečovatelskou službou - 8 pro, 0 x zdrženo, 0 x proti.
 18. ZO bylo seznámeno s nabídkou o systému vytápění obce z centrálního zdroje tepla, využívajícího biomasu jako palivo, firmou BIOSA s.r.o a nabídku nepřijímá.
 19. ZO schválilo v souladu s vypracovaným stanoviskem posouzení návrhu na změnu Územního plánu obce Miličín ( § 46 odst. 3 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování) a stavebním řádu (stavební zákon), který tvoří doplněk zápisu ze zasedání ZO ze dne 30.9.2009. Ve 3 případech zařazení do změny a v 1 případě ne.
 20. ZO bere na vědomí – další zasedání ZO 24.2.2010 od 18,00 hod.

Zapsala pí. Slabá-Janoutová


Ověřovatelé zápisu:


V Miličíně dne 27.1.2010