Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Nové Jazyková škola Muzeum České Sibiře Miličín v MuzeuZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín,
konaného dne 24.2.2010

Přítomni: p. Zíka, ing. Trefil, p. Pohan, p. Fiala, p. Hašek, pí. Smrčinová

Omluven: p. Trefil, pí. Vaňková, pí. Slabá-Janoutová

Zapisovatel: pí. Smrčinová

Ověřovatelé zápisu: p. Hašek, ing. Trefil


PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání návrhu rozpočtu na r. 2010
 3. Úprava rozpočtového výhledu na r. 2010
 4. Kalkulace vodného a odpadů na r. 2010
 5. Různé
 6. Diskuze
 7. Závěr

 1. Zasedání ZO zahájil starosta obce p. Jiří Zíka
 2. Zapisovatel – pí. Smrčinová – 6 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
  Ověřovatelé zápisu – p. Hašek, ing. Trefil – 6 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 3. ZO projednalo a schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2010. Obec v roce 2009 hospodařila s přebytkem finančních prostředků ve výši 5.971.417,02 Kč, který bude zapojen do rozpočtu obce pro rok 2010. Rozpočet se proto schvaluje jako schodkový. 6 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 4. ZO projednalo a schválilo dodatkem č. 6 úpravu rozpočtového výhledu na rok 2010 dle schváleného rozpočtu na rok 2010. 6 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 5. ZO projednalo a schválilo s účinností od 1.1.2010
  Směrnice č. 1/2010 – Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky K §45-54 vyhl.č. 410/2009 Sb.,ČÚS 701
  Směrnice č. 2/2010 – Směrnice pro časové rozlišování – K §69 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
  Směrnice č. 3/2010 – Opravné položky k pohledávkám.
  6 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 6. ZO projednalo kalkulaci vodného na rok 2010.
  Příjmy – r. 2009 – Kč 548.552,--
  Výdaje – r. 2009 – Kč 725.092,--
  Na základě kalkulace se schvaluje cena vodného pro rok 2010 – Kč 22,-/1m3 vč. 10% DPH. Obec se stává od 1.2.2010 plátcem DPH. 6 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 7. ZO projednalo výpočet ceny platby pro rok 2010 – odpady k vyhlášce č. 3/2007 o místních poplatcích.
  Příjmy – r. 2009 – Kč 496.864,--
  Výdaje – r. 2009 – Kč 965.697,--
  ZO odsouhlasilo – cena odpadů se v roce 2010 pro občany nezvyšuje, zvýšené náklady po provedené kalkulaci nad tuto cenu budou hrazeny z rozpočtu obce. Pro podnikatele se cena navyšuje o 10% DPH. 6 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 8. ZO projednalo a odsouhlasilo Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 25716D s nájemcem Vodafone CR a.s. o nájmu části nemovitosti uzavřené dne 6.4.2000 – 6 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 9. ZO projednalo a odsouhlasilo Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 20060A s nájemcem T-Mobile CR a.s. ze dne 30.6.2000 – 6 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 10. ZO projednalo a odsouhlasilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o pronájmu plochy s nájemcem BigBoard a.s.- 6 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 11. ZO projednalo smlouvu o bezúplatném převodu pozemků k.ú. Miličín č.j. UZSVM/SBN/9491/2009-SBNM a schválilo cenu pro zařazení do majetku obce za cenu evidovanou ÚZSVM dle jejich sdělení z 15.2.2010 v celkové výši 17.451,- Kč – 6 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 12. ZO projednalo žádost ZŠ a MŠ Miličín o přerozdělení hospodářského výsledku (celkem Kč 166.095,70)–
  fond odměn – 116.095,70 Kč
  fond rezervní - 50.000,-- Kč.
  ZO odsouhlasilo – hospodářský výsledek z r.2009 bude rozdělen:
  fond odměn – 50%
  fond rezervní – 50% z celkové výše hospod.výsledku.
  6 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 13. ZO projednalo a odsouhlasilo žádost o zřízení vodovodní přípojky k bytovému domu č. 74 v Miličíně – 6 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 14. ZO vzalo na vědomí Zápis č. 1/2010 z jednání valné hromady svazku obcí Mikroregion Džbány.
 15. ZO projednalo a odsouhlasilo smlouvu o dílo č. 48 – deratizační práce – s fi. Hubex, Benešov - 6 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 16. ZO projednalo a odsouhlasilo žádost o prodloužení – souhlas s umístěním vítací cedule – s fi. Save outdoor, s.r.o. Praha 7 - doba trvání do 31.12.2014 – 6 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 17. ZO projednalo a zamítlo vyhlášení sbírky použitého ošacení – Občanské Sdružení Diakonie Broumov – 6 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 18. ZO projednalo a zamítlo nabídku České spořitelny a.s. na prodej nekótovaných akcií – 6 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 19. ZO bere na vědomí vyúčtování roku 2009 – přehled nákladů v ZŠ a ŠJ Miličín.
 20. ZO projednalo a schválilo poplatek za meziknihovní výpůjční službu ve výši Kč 50,-- za zásilku – 6 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 21. ZO bere na vědomí – poplatek 1 pes – 80,-- Kč, 2.pes – 200,-- Kč. Poplatek se bude vybírat z čísla popisného.
 22. ZO bere na vědomí – stížnosti na volné pobíhání psů.
 23. ZO bere na vědomí – probíhá rekonstrukce vodárny.
 24. ZO bere na vědomí – Den malých obcí – 2.3.2010.
 25. ZO bere na vědomí – Petrovice – sál, zámek.
 26. ZO bere na vědomí – další zasedání ZO dne 31.3.2010 v 18,00 hod.

Zapsala: pí. Smrčinová I.


Ověřovatelé zápisu:


V Miličíně dne 24.2.2010