Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Nové Jazyková škola Muzeum České Sibiře Miličín v MuzeuZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín,
konaného dne 31.3.2010

Přítomni: p. Zíka, ing. Trefil, p. Trefil, p. Pohan, p. Fiala, p. Hašek pí. Vaňková, pí. Smrčinová

Omluven: pí. Slabá-Janoutová

Zapisovatel: pí. Smrčinová

Ověřovatelé zápisu: pí. Vaňková, p. Trefil


PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Dotace na r. 2010
 3. Různé
 4. Diskuze
 5. Závěr

 1. Zasedání ZO zahájil starosta obce p. Jiří Zíka.
 2. Zapisovatel: pí.Smrčinová – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo. Ověřovatelé zápisu – p. Vaňková, p. Trefil – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 3. ZO projednalo a schválilo program zasedání ZO – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 4. ZO projednalo a doporučilo po předložení podkladů a ceny zpracování projektové dokumentace na další práce oprav v místní sokolovně její realizaci , výše finančních prostředků ze strany obce bude ještě předmětem dalšího jednání na ZO – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 5. ZO bere na vědomí – přerušení provozu v MŠ Miličín 1.4.-2.4.2010.
 6. ZO bere na vědomí dohodu o termínu a místě podávání žádostí o přijetí dítěte do MŠ, stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2010/2011.
 7. ZO bere na vědomí informaci o dotaci z „Programu rozvoje venkova“.
 8. ZO projednalo a odsouhlasilo Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1.4.2005 s firmou Quo – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 9. ZO projednalo žádost o změnu v územním plánu na p.č.237/2 v obci Miličín – za účelem výstavby RD. Bude zařazeno do příští změny územního plánu – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 10. ZO bere na vědomí – bude proveden odhad rampy a přístřešku u nemovitosti – č.p. 103.
 11. ZO bere na vědomí – bude provedeno zastřešení kolumbaria na místním hřbitově.
 12. ZO projednalo žádost SDH Miličín o finanční příspěvek na činnost - okrskovou soutěž. ZO odsouhlasilo příspěvek ve výši Kč 4.000,-- a smlouvu na neinvestiční příspěvek – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 13. ZO projednalo a odsouhlasilo žádost o užívání vedlejšího pozemku pč. 4/1 v k.ú. Miličín po nezbytně nutnou dobu - po dobu stavby. ZO Miličín nemá proti žádosti o vydání stavebního povolení námitky – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 14. ZO projednalo a odsouhlasilo výpočet ceny vodného za r.2009/2010 – 1/2 spotřeby vody bude bez DPH a 1/2 spotřeby vody bude včetně 10% DPH. Důvod – obec Miličín se stala v průběhu roku 2010 plátcem DPH. 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 15. ZO bere na vědomí – v průběhu června 2010 proběhne v obci „Vítaní občánků“ – podmínka – děti narozené 1.1.2008 – 30.4.2010, trvalé bydliště na území obce Miličín.
 16. ZO projednalo a odsouhlasilo odměnu – odchod do důchodu – zam. obce – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 17. ZO bere na vědomí info o Schůzi malých obcí.
 18. ZO bere na vědomí odstoupení od kupní smlouvy – prodej rozestavěného objektu „Provozní budova JZD Miličín“ podepsané dne 16.1.2010 – důvodem je ukončení výjimky hlukových limitů silnice E55, není možné objekt dokončit.
 19. ZO projednalo nabídku firmy Galileo – tvorba internetových stránek. Nabídka byla zamítnuta – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 20. ZO bere na vědomí protokol o kontrolním zjištění v lesích na LHC Obecní lesy Miličín – Česká inspekce životního prostředí.
 21. ZO bere na vědomí rozhodnutí Krajské hygienické stanice Stř.kraje se sídlem v Praze – provoz na komunikaci č.3.
 22. ZO bere na vědomí – 19.4.-30.4.2010 proběhne na OÚ výstava „Šikovné ruce z Miličína“
 23. ZO bere na vědomí – registraci domény milicin.eu.
 24. ZO bere na vědomí – plánuje se oprava místních komunikací – Kahlovice a Miličín
 25. ZO bere na vědomí – instalace veřejného osvětlení – u bytovek v dolní části Miličína
 26. ZO bere na vědomí – další zasedání ZO 28.4.2010 v 19,00 hod.
 27. ZO projednalo a odsouhlasilo pokračovat v jednání o pozemku 850/2 v k.ú. Miličín - o výměře 2.472 m2 – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 28. ZO bere na vědomí - o dalším jednání ohledně zbývající parcely – Miličín-jih – v majetku obce

Zapsala: pí. Smrčinová Ivana


Ověřovatelé zápisu:


V Miličíně dne 31.3.2010