Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Nové Jazyková škola Muzeum České Sibiře Miličín v MuzeuZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín,
konaného dne 26.5.2010

Přítomni: Ing. Trefil, p. Trefil J., p. Pohan, p. Hašek, p. Fiala, pí. Vaňková, pí. Slabá-Janoutová, pí. Smrčinová

Omluven: p. Zíka

Zapisovatel: pí. Smrčinová

Ověřovatelé zápisu: p. Fiala, p. Hašek


PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Návrh závěrečného účtu obce za r. 2009
 3. Pozemky
 4. Různé
 5. Diskuze
 6. Závěr

 1. Zasedání ZO zahájil ing. Karel Trefil.
 2. Zapisovatel – pí. Smrčinová – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
  Ověřovatelé zápisu – p. Fiala, p. Hašek – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 3. ZO projednalo a schválilo program zasedání ZO – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 4. ZO vzalo na vědomí – info o dotaci na kolový traktor KUBOTA M9540 včetně čelního nakladače.
 5. ZO projednalo a schválilo bez výhrad návrh závěrečného účtu obce Miličín za rok 2009 – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 6. ZO projednalo a schválilo s výhradou návrh závěrečného účtu Mikroregionu Džbány za rok 2009 – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 7. ZO projednalo a schválilo stanovení počtu členů ZO pro nové volební období 9 – členné zastupitelstvo obce – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 8. ZO projednalo a odsouhlasilo licenční smlouvu VP 2010 64685 na r. 2010 - o veřejném provozování – OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s., Čs.armády 20, Praha 6-Bubeneč – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 9. ZO projednalo a odsouhlasilo žádost o směnu pozemků – z pč. 1100 cca 100 m2 k pč. 137/1 – přeměna na obecní cestu. Z obecního pč. 1103/13 k pč. 1100 na přístupovou cestu z obecní cesty 2039/3 – v k.ú. Miličín. Byl vyvěšen záměr směny pozemků – bez připomínek. Směna pozemků odsouhlasena , fin. vypořádání se již nebude z žádné strany provádět. Vyhotovení směnné smlouvy zajistí a uhradí žadatel- 8x pro, 0x proti, 0x zdrženo.
 10. ZO projednalo a odsouhlasilo návrh na bezúplatný převod pozemků mezi Římsko-katolickou farností Miličín a Obcí Miličín. Farnost převede obci parcely č. 230/1 a 1295/7 v KU Miličín a obec převede farnosti parcely č. 4/5,135/1, 135/2 v KU Miličín. 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 11. ZO projednalo žádost o prodej pozemku p.č. 73 k.ú. Petrovice, popřípadě jeho části před budovou č.p. 33. Žádost byla zamítnuta – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 12. ZO bylo seznámeno s nabídkou fi Bonas spol. s r.o. Milevsko na prodej Kubota-sekací traktor GR 1600-II. ZO schválilo nákup traktoru – 8x pro, 0xproti, 0x zdrženo.
 13. ZO projednalo a odsouhlasilo žádost PO ZŠ a MŠ Miličín o souhlas k přijetí daru od České pojišťovny – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 14. ZO bere na vědomí přerušení provozu v MŠ Miličín 12.7. – 31.8.2010 a stanovení výše úplaty v MŠ Miličín pro měsíc červenec 2010, 1.7.-11.7.2010 ve výši Kč 30,-- na dítě.
 15. ZO projednalo žádost firmy AKTIV Opava s.r.o. o udělení souhlasu s užitím znaku města. Žádost byla zamítnuta – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 16. ZO bere na vědomí nabídku prací a služeb v obci Miličín.
 17. ZO bere na vědomí – další zasedání ZO dne 30.6.2010 v 19,00 hod.

Zapsala: pí. Smrčinová Ivana


Ověřovatelé zápisu: p. Fiala, p. Hašek


V Miličíně dne Dne: 26.května 2010