Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Nové Jazyková škola Muzeum České Sibiře Miličín v MuzeuZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín,
konaného dne 30.6. 2010

Přítomni: ng. Trefil, p. Trefil J., p. Zíka, p. Pohan, pí. Slabá-Janoutová, p. Hašek, p. Fiala

Omluveni: pí. Vaňková, pí. Smrčinová

Zapisovatel: pí. Slabá-Janoutová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Trefil K., p. Trefil J.


PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu jednání
 3. Volba ověřovatelů
 4. Kontrola plnění usnesení
 5. Zápisy z kontroly FV a KV
 6. Rozpočtové změny
 7. Diskuze
 8. Závěr

 1. Zasedání ZO zahájil pan starosta Zíka.
 2. Zapisovatel – návrh - pí. Slabá-Janoutová – 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
  Ověřovatelé zápisu – návrh - Ing. Trefil K., p. Trefil J.– 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 3. ZO projednalo a schválilo program zasedání ZO – 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 4. ZO bere na vědomí zápis z kontrol Kontrolního výboru zastupitelstva obce Miličín u Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Miličín a u Obecního úřadu Miličín. Výsledek kontrol – nebyly zjištěny chyby. - 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 5. ZO bere na vědomí zápis z kontrol Finančního výboru zastupitelstva obce Miličín u Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Miličín a u Obecního úřadu Miličín. Výsledek kontrol – nebyly zjištěny nedostatky. - 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 6. ZO odsouhlasilo návrh na úpravu rozpočtu pro rok 2010 - rozpočtové opatření č.1 - 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 7. ZO projednalo a odsouhlasilo cenu vodného - 22 Kč za m3 včetně 10 % DPH za r. 2009/2010 . Dle § 21 odst.6 písmene b) zákona 235 z r. 2004 Sb. se musí účtovat celá spotřeba vodného včetně DPH, neboť den odečtu stavu na vodoměru je v roce 2010 - 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 8. ZO bylo seznámeno s návrhem přidělení dotace na rok 2010 ze Stř. Fondu rozvoje obcí a měst na výměnu oken v ZŠ Miličín. ZO pověřuje p. Zíku a pí. J. Plačkovou k přípravě výběrového řízení - 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 9. ZO projednalo a odsouhlasilo vyjmutí stavební parcely č.787/9 v k.ú. Miličín z pořadníku žadatelů o přidělení stavebních parcel - 6 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo. Tato stavební parcela bude prodána podle nových kritérií, která budou stanovena na dalším zastupitelstvu.
 10. ZO vyhlašuje záměr k prodeji Petrovického zámku v k.ú. Petrovice - 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 11. ZO schválilo smlouvu o Dílo na konzultační činnost spojenou s provozem výpočetní techniky na úřadě OU Miličín - 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 12. ZO projednalo a odsouhlasilo žádost o povolení výstavby montované garáže na pozemku č. 23 v k.ú. Záhoří - 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo. Dále odsouhlasilo vyvěšení záměru prodeje části pozemku pč. 914/1 cca 140 m2 v k.ú. Záhoří - 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 13. ZO odsouhlasilo žádost o připojení vodovodní přípojky na parcelu č. 787/13 - 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo. Na uvedeném pozemku se nenacházejí žádné stávající sítě.
 14. ZO projednalo žádost o odkoupení části pozemku 587/1 cca 110 m2 v k.ú. Malovice. Bude vyvěšen záměr odprodeje části pozemku - 6 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo.
 15. ZO projednalo žádost TJ Sokol Miličín na neinv. fin. příspěvku ve výši Kč 66.tis. Kč na úhradu projektové dokumentace na opravu sokolovny v Miličíně. ZO odsouhlasilo smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši Kč 66 tis. Kč - 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 16. ZO bylo seznámeno s informacemi k podzimním komunálním volbám. Schůzka zájemců o kandidování do ZO bude 28.7. 2010 od 19 hod.
 17. ZO projednalo a schválilo žádost čj. 156/10 o čerpání fin. prostř. z rezervního fondu ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov ve výši 53.746,78 Kč.
 18. ZO projednalo a schválilo žádost a smlouvu o neinv. přísp. Římskokatolické farnosti Miličín na opravu kostela Narození Panny Marie v Miličíně ve výši 50 tis. Kč. Příspěvek byl již zahrnut do schváleného rozpočtu za r.2010.
 19. ZO bere na vědomí – další zasedání – 18.8. 2010 v 19,00 hod.

Zapsala: pí. Slabá-Janoutová


Ověřovatelé zápisu:


V Miličíně 30.6. 2010