Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


A. Podlaha, Ed. Šittler: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský

[nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898]

[Seznam vybraných kapitol]


Arnoštovice
[str 1 až 4]


Vlasák A. N.: Okres Votický, 49 sq. — Fiala E. v Mittheilungen d. Central-Com. Neue Folge XVIII. (1892) sir. 32—34.


KOSTEL SV. ŠIMONA A JUDY již r. 1352 jako farní připomínaný. Původní stavba přechodního slohu z XIII. stol. Roku 1732 přistavěna k jihozápadnímu rohu hranolová věž na místě dřevěné zvonice opodál stávavší. Sakristie pochází z téže doby. R. 1892 celá stavba E. Fialou podle plánů F. Ohmanna a R. Krieghamera nově upravena.

Původní stavba — orientovaná — skládá se ze tří čtverců, kamenem do kříže zaklenutých, zvenčí nijak nerozčleněných. Východní čtverec 6,80 m2 (včítána i síla vítězného oblouku) tvoří presbytář, druhé dva pak v jedno spojené (11,40 m dl, 6,20 m šiř.) loď. Klenba (9 m vyš.) opatřena mohutnými žebry (polovina osmibokého hranolu), při koncích v krátký jehlanec přiostřenými. Klenbová pole oddělena jsou žebry (obr. 2.) ve značně stlačeném segmentu přepnutými; žebro oddělující presbytář od lodi jest neprofilováno a zastupuje obvyklý vítězný oblouk. Okrouhlé svorníky ozdobeny růžicemi z listů zakulacených, lžicovitě vyhloubených.

str. 2

V severní stěně lodi, 2,40 m silné, zřízeno schodiště, 0,80 m šiř., 9,90 m dl., z lodi na emporu vedoucí, plochými kameny na místě klenby přeložené, a dvěma střílnovými okénky do lodi prolomenými osvětlené. Ostatní stěny jsou 1,75 m silné.

Portál, v záp. průčelí, hrotitý, (2,45 m vys., 1,23 m šiř.), obložený kamenným ostěním z červeného pískovce o jednom pravoúhlém ústupku. Vnitřní hrana má hluboký žlábek, v němž jsou nasazeny kulové bobule; zevnitřní hrana jest hruškovitě profilována a dvojnásobným žlábkem obroubena. Do ústupku vložen válcovitý sloupec (prům. 0,13 m) o hrubé trnožové patce se zbytky ostrých rohových hran, a s primitivní hlavicí, lžicovitými listy nastíněné, nad nimiž válec pokračuje. Po levé straně jsou lžicovité listy proti sobě postaveny. (Obr. 3.)

Druhý portál, původně v jižní stěně, nyní pak při sakristii osazený, obložen dvojnosým válcovitým pažením s hrubou trnožovou patkou.

Oknům, v osách klenby prolomeným, dostalo se ve XIV. stol., kdy i zvětšena byla, gotické kružby z pískovce (obr. 4.): dvojnásobný na hranách žlábkovaný dvojnos a nad ním křížová růžice. Původní formu i velikosť zachovalo si okénko po jižní straně empory: jest hrotité, bez kružby (0,37 m šiř., 2,30 m vys.); vedle něho prolomeno ještě druhé o prosté dvounosé záklence. (0,50 m šiř. 1,80 m vys.)

Do průčelní zdi věže vsazen z pískovce slušně tesaný reliéfový znak Fr. Pecelia, s letopočtem 1732.

Sakristie obdélníková, k severní stěně presbytáře přiléhající, sklenuta jest dvěma travé křížové klenby bez žeber.

Oltáře tři i kazatelna, slušné barokové úpravy s hojnou sošnickou prací rázu Widemanova († 1756).

Obraz (Sv. Šimon a Juda) na hl. oltáři 3,40 m vys. a 1,65 m šiř. sytého, temně sladěného koloritu, maloval na plátně Vavřinec Spitzer, v Praze r. 1753.

Ktřtitelnice cínová na třech nohách, 1,28 m vys., 0,44 m v průměru, z prostředka XVIII. stol.

Věčná lampa stříbrná; obložená tepaným prolamovaným ornamentem, obklopujícím tři kartušové tepané obrázky sv. Víta, Jana Nep. a Jana Evang. Ucha z tepaných zahnutých listův, na nichž nasazeno po andílčí hlavičce. Prvá pol. XVIII. stol. Beze značek.

str. 3

V sakristii pěkná zpovědnice dubová: na bohatě profilované střeše socha Marie Magd. (bol výrazně podán) se dvěma andílky (z druhé pol. XVIII. stol.) Tamtéž na paramentní skříni dubové sochy, 1,50 m vys., sv. Ludmily a sv. Štěpána z konce XVII. stol.: střízlivý postoj, záhyby rouch mistrně podány.

Z venčí na zdi kostelní za hlavním oltářem kovaný kříž, 2,55 m vys., s bývalé věžní báně, dovedná práce z 2. pol. XVIII. stol.; před vchodem do sakristie jiný, náhrobní kříž, s kapličkovou deskou pro nápis, prostší, z 1. pol. XVIII. stol.

Náhrobníky: 1. V sínci před jižním vchodem, vápencový; z neumělého gotického písma, značné otřelého, čitelno pouze: letha CCCCIX tento g ... -urozenj wladyka -...... se smilowatira ...

2. V presbytáři při vchodu do sakristie červený mramor 2,03 m vys., 1,00 m šiř. s pěkně pracovaným znakem ve věnci z vázaného listí vavřínového. Nad ním nápis:

LETHA 1567 W SOBOTU P~D NEDE | LI PROWODNI USNUL G~T W PANU | KRYSTU UROZENY A STATECZNY | RYTIRZ PAN SMIL Z HODIEIO | WA A NA LHOTIETICYCH A RZE | PICZIJ U WIEKU SWEM W 71 LETE | TUTO TIELO GEHO ODPOCZIJ | WA WZKRZISSENIJ SWEHO | Z MRTWÝCH SLAWNEHO A BYTU | S PANEM BOHEM OCZEKAWA.

3. Po druhé straně vchodu 2,02 m vys., 1,11 m šir. pendant předešlého, stejné úpravy, již valně otřený. Nápis:

str. 4

LETHA 1568 W PATEK . . . . OBRACENI SWATE ..... KONALA GEST ŽIWO .... | TECH 70. UROZENA ..... | NEMYSSLE PANI MANZIELKA ..... | HO A STATECZNEHO RY .... | SMILA Z HODIEJOWA .... A | RZEPICIJ ...... RZISSE .... Ve znaku kolmý pás.|

4. Na epištolní straně červený mramorový kámen 1,75 m vys., 0,86 m šir., se dvěma velmi krásně u vysokém reliéfu řezanými znaky v bohaté renesanční ozdobě (na levém Řičanský trojlist, na pravém Talmberské lekno). Nápis úplně setřen.

5. V severní stěně v lodi, červený mramor, 1,77 m vys.,1,13 m šir., úpravy barokové: deska nahoře s římsou, dole vykrajovaná, po stranách festony z umrlčích odznakův, nad ní štítek římsou a volutami ohraničený s jemnou plastikou (poslední soud); uprostřed v plastickém rámci zkácený znak Peceliův (štít na 4 kosmá pole dělený, v nichž příčná souběžná břevna a polovice dvojhlavého orla střídavě se opakují) a nápis: STA VIATOR LEGE ET LVGE JACET NON PROCVL AB HOC MARMORE | DIGNVS CEDRO IMO COELO | PERILLVSTRIS DOMINVS FRANCISCVS | CAROLVS PECELI DE ADLERSHEIM | DOMINVS IN SMILKAW ET PETROWITZ. | AVLA CÆSAREA CONSILIARIVM, |JVDICIVM CAMERATICVM FEVDALE | ET PROVINCIALE MINVS | MAGNVM ASSESOREM PERDIDIT. | BOEMIA MERITISSIMVM VICECAMERARIVM | ILLVSTRIS FAMILIA VLTIMV~ STEM~ATIS SIDVS. | 10. X.BRIS ANNO 1734. OBIIT. ÆT: 66. | ABI VIATOR ET SPLENDORE SS~TORV~ FVLGENTI | GRATVLARE AVT VT FVLGEAT PRECARE (obr. 5.).|

Zvon 0,76 m v prům. bez ozdob, s minuskulovým řádkovým opisem (při konci porušeným): † hec * campana * fusa * ad honorem * die * et * sanccti * ... simon ......


[Seznam vybraných kapitol]

Zpět