Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


A. Podlaha, Ed. Šittler: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský

[nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898]

[Seznam vybraných kapitol]


Jankov
[str. 27 až 32]


Vlasák, Okr. Vot. 75. sq.


KOSTEL S V. JANA KŘTITELE, již roku 1350 připomínaný, jednoduchá, orientovaná stavba ze XIII. stol. Četné opravy na sklonku XVII. stol., kdy též sakristie při severovýchodním rohu lodi a oratoř přistavěny. Svrchní patra věže z r. 1819.

Presbytář jest půlkruhovou absidou (poloměr 2,65 m) v celé šířce budovy zakončen. Sklenut jest cihlovou výsečovou klenbou do žeber kamenných. Klenba, ve dvou kruhových hladkých svornících se sbíhající, tvoří zprvu obdélníkové (7,30 m šir., 3,40 m dlouhé) pole, v polokruhu pak polovici šestiúhelníku. Žebra., 3,50 m od země se počínající, na komolých jehlancích osazená, 0,14 m silná, 0,20 m z klenby vysedající, jsou na hranách rovně sříznuta. Tam, kde obě klenbová pole k sobě přiléhají, vycházejí žebra ze společné jehlancové konsoly. (Obr. 35.) Vyšpaletovaná okna jsou polokruhově sklenuta, v pozdější době porozšířena (šířka 0,95 m, výška 2,68 m nad podlahou 3,15 m).

Vítězný oblouk 0,65 m silný překlenut jest polokruhem vypínajícím se do výše 6,10 m nad zemí.

str. 28

Loď obdélníková ze tří čtvercových travé (5,60 m2) složená, 7,45 m vysoká, rákosovaným plochým stropem krytá. Čtyři okna v jižní zdi jsou téže úpravy jako v presbytáři.

Vchod do sakristie obložen jest prostým románským ostěním z červeného pískovce 2,00 m vys., 0,90 m šir., na vnější hraně ploše sříznutým.

VĚŽ v průčelí kostela, hranolová, původně toliko o jednom poschodí; přízemní kobkou (1,80 m2) vchází se do kostela. Vchod i klenba při konci XVII. stol. nově upraveny: vchod je půlkruhově v celé téměř šíři prostory prolomen; zvenčí obstupují jej oblé sloupce, jež nesou nízký trojúhelníkový římsový štít. Vše z malty hrubě provedeno. V prvém patře zazděný vchod na emporu (rovněž barokově upravenou), 1,50 m vys., 1,10 m šir. půlkruhovým neprofilovaným ostěním obložený. Obě svrchní patra věže jsou ze zdiva hrazděného, spodní čtyřhranné, svrchní osmiúhelníkové.

Zdivo - z lámaného vápence - jest v presbytáři 1,40 m, v lodi 1,20 m, ve věži 1,00 až 1,10 m silné.

Vnitřek kostela vyzdoben četnou pozoruhodnou prací řezbářskou. Po stěnách lodi rozestaveny jsou na pěkných konsolách, jež mají podobu korintské hlavice s andílčí tváří mezi volutami, velmi dovedně ze dřeva řezané sochy z 2. pol. XVII. stol. v životní velikosti: Sv. Václava, sv. Ludmily, sv. Barbory, sv. Terezie a sv. Františka Xav.; postoj klidný, podání výrazné, drapování rouch bohaté, provedení bezvadné.

S prostřed stropu v lodi visí na železné tyči socha Madony s neoděným dítkem, 1,40 m vys. plameny ozářená. (Socha jest dvojnásobná; obě jsou stejného provedení — zády k sobě připojené). Stojí na půlměsíci v obláčku; dva andílci nesou nad hlavou její korunu. Pod sochou znak (rovněž oboustranný) Talmberský (lekno) s nápisovou blankou, jež hlásá,

str. 29

že udělati dal tento obraz »ke cti a slávě Boží též P. Marie . . . Jan starší z Talmberka, ten čas na Jankově leta 1655«. Sochu i znak obklopuje veliký růženec oválový (2,60 m délky) ze dřeva, proložený místo desátkův okřídlenými hlavičkami. I zde řezba vyniká — nehledě k bizarrnosti uspořádání — jak úpravou tak i provedením. Jest to dílo v Čechách svého způsobu snad jediné. (Obr. 36.)

Oltáře 1. Na hlavním oltáři vykrajovaná rokoková deska, dosti střízlivě zlacenými ozdobami posetá, nese uprostřed zasklený výklenek, v němž stojí staré, z 1. polov. XVI. stol. pocházející sousoší sv. Anny s Ježíškem (0,82 m vys.) a P. Marie (0,75 m vys.). Klidná posa, genrovité podání Ježíška po jablku sahajícího, krojově zajímavá roucha širokých, bohatě rozložených záhybův, sluší tomuto dílu velmi pěkně. Nad tímto sousoším umístěna pěkná rokoková socha sv. Jana Křtitele a po stranách oltáře podobné dvě (1,45 m vys.) sochy sv. Filipa a Jakuba;

2. při vchodu do sakristie: barokové, plošně řezané rozviliny (2,50 m šir.) obemykají oválové medailonky s obrázky sv. Pomocníkův. Místo doleních čtyř obrázků vsunuta rokoková zasklená skřínka s voskovou podobou sv. Jana Nep. (obr. 38.);

3. naproti předešlému: na stole oltářním »Pietà«, nad níž slušný krucifix v živ. velikosti; po stranách pak sochy sv. Augustina a jiného světce biskupa, prostřední ceny.

Řezba: »Snímání s kříže« 0,35 m šir., 0,52 m vys. ze zimostrázu na lipové destičce, značné umělecké ceny, měkce podaná z 1. pol. XVIII. stol. (Obr. 37.)

Na chrámových dveřích zachovala se románská bronzová ozdoba střední: primitivně modelovaná lví hlava s kruhem v tlamě (nyní v zemském museu). Srvn. J. Koula v Pam. archeol. a místop. díl XV. (1892) str. 250. (Obr. 39.)

Křtitelna cínová, zvonové formy (0,35 m průměr) na třech bradáčových nohách (z polovice ulomených). Na kotlíku jemně vryté dva znaky

str. 30

Jiřího z Talmberka (1586 až 1618) a manželky jeho Elišky Lobkovické v renesančních věncích, nad nimi písmena: G • Z • S • T — E- T • Z • L.

Mešní roucha ze XVII. stol., nyní v musejních sbírkách křesťanské Akademie v Praze:

1. renaisančně stilisované nesouvislé květy a větévky, vystříhané z různobarevných hedvábných látek, našity jsou roztroušeně po celé ploše ornátu z červeně zabarveného plátna zhotoveného,a jsou zlatými šňůrkami obroubeny. Uprostřed nich obraz Madony v celé postavě na půlměsíci stojící, s rukama sepjatýma, toutéž applikační technikou vytvořený.

2. z jemného nebarveného plátna; celá jeho plocha pokryta jest symetricky rozloženými kyticemi pestře hedvábím vyšitými. Vkusná práce lidového rázu.

3. podobné úpravy, s červeným pásem hedvábným uprostřed, na němž kytice vyšity jsou (toliko v obrysech) zlaceným dracounem.

4. plátěné, ozdobené černým hedvábím vyšitými kyticemi lidového stilu a monogramy: IHS MRA renesančními věnečky obklopenými.

Vnitřek svatostánku vyložen jest hedvábnou modrou šatkou, na níž vyšit jest zlatými cetkami věnec z růžic a nápis hlásající, že ozdobu tuto pořídil Jan nejstarší z Talmberka r. 1658.

Zvony. 1. 0,90 m průměr, 0,85 m výška, rokokově vyzdobený s reliéfem sv. Kateřiny (0,25 m vys.) a P. Marie (0,28 m vys.). Pod nimi (dvojdílný) nápis:

str. 31

VIRGINIS ABS MACVLA CELEBRES EGO CONCINO LAUDES
ID CUPIENS MECUM MUNDUS ET ASTRA CANANT.
EN CATHARINA VOCOR NAM ET ME IENUIT CATHARINA
MEI AT CURATOR BETRUS AB HERTL FUIT.

Při obrubě rokokově stilisovaná listová ozdoba a nápis:

JOHANN GEORG KÜHNER GOSS MICH IN PRAG 1760.

2. průměr 0,70 m, výška 0,67 m; při koruně střízlivá ozdoba z listův; na plášti nízký relief sv. Anny s P. Marií a Ježíškem, pod nímž v rokokovém orámování: P. JOSEPH METELKA SACERDOS ECCLESIAS TICVS PAROCHIALIVM ADMINISTRATOR | IOANNES SEBASTIANIDES ÆCONOMIÆ DIRECTOR. | FVDIT IOANNES DIETRICH NEÜ PRAGÆ ANNO 1753.

Na protějšku znak (pták, ruka s mečem a dvě hvězdy) a stejně upravený nápis: SVB PATRONATV ILLVSTRISSIMI DOMINI DOMI NI PHILIPPI LIBERI BARONIS DE STERNTHAL DOMI | NI IN IANKOV RATMNIERSITZ ET BESDRSRCHO: WICZ.

str. 32

Při obrubě opakuje se maska v listových kartuších.

3. 0,55 m průměr, 0,50 m výška; na plášti reliéf sv. Floriana, týž znak jako na předešlém, a letopočet: Aô: 1753.

Na farních dveřích barokovým tepáním (listový ornament) ozdobený zámek a klepadlo, slušná práce z počátku XVIII. stol.

TVRZ značné rozsáhlosti v XVI. stol. pod hrází velikého rybníka »Hradu« zbudovaná, nyní z části ve škrobárnu a lihovar přestavěná, z části domky zastavěná. Prostory zachované jsou klenuty na příč valenou klenbou opřenou o půlkruhové pásy. Síla zdí 1,00 — 1,80 m.


[Seznam vybraných kapitol]

Zpět