Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


A. Podlaha, Ed. Šittler: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský

[nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898]

[Seznam vybraných kapitol]


Smilkov
[str. 110 až 112]


A. N. Vlasák: Okr. Vlaš. [Vot.] 53. sq.


ZÁMEK, prostá, jednopatrová budova do pravého úhlu stavěná, při sklonku XVII. stol. založená, častěji přestavovaná, v nejnovější době z části

str. 111


[Obr. 112. Smilkov, Theatron v zámeckém parku]

str. 112

zgotisovaná. Architektonicky zajímavo jest toliko spodní patro čtyřhranné věže nyní za schodiště upravené, štíhlou stanovou, šindelem krytou střechou opatřené, a portál barokově upravený, žulovým prohýbaným ostěním obložený.

KAPLE SV. ANNY při zámku, skrovné staveníčko beze všech stavitelských okras. V ní drobný oltářík, slušně ze dřeva řezaný, andílky, obrázkem sv. Rodiny a krucifixem ze slonoviny ozdobený, z polovice XVIII. stol.

V rozsáhlém, původně po francouzsku upraveném sadě znamenitě komponované terrassovité THEATRON (obr. 112.), s bohatou sošnickou prací, vásami (z nichž vyhlédají supí hlavy) a ellipsovitě prolamovanými zábradlími hojně ozdobené. (Nevkusná budova nad theatrem jest novodobá.) Zdivo zeleně a hnědočerveně omítáno. Vásy a sochy tesány jsou z červenavého pískovce. Četné allegorické sochy v nadživotní velikosti směle modelované a virtuosně tesané urobil Lazar Wideman, jehož signatura dvakrát se na nich vyskytá, († 1749.) Opodál pěkná socha Herkula z konce XVIII. stol. 1,50 m vys., z byv. Lobkovického paláce v Hybernské ulici v Praze sem převezená.

Při cestě do Arnoštovic na návrší barokové SOUSOŠÍ SV. JANA A PAVLA z červeného pískovce: světci (v životní velikosti), odění v antický kroj vojenský, opírajíce se o trojboký žulový jehlan, ozářeným Božím okem a plameny na vrcholu ozdobený, stojí na mohutném 3,00 m vys. trojbokém podstavci žulovém s bohatě profilovanou prohýbanou římsou. Vzedmuté pilastry a reliéfové, korunované kartuše jsou rovněž z červeného pískovce. Kartuše v předu nese dvojitý znak Bissingenský a Astfeldský, obě boční pak votivní letočetné nápisy. Pomník ten postaven r. 1761. Autorova značka ~F. H. t. j. Tomáš Hatlák *) (obr. 113.).

*) Dle zápisů v matrikách Arnoštovických, bydlil Tomáš Hatlák, vrchnostenský sochař, ve Smilkově v letech 1764—1782. Dle rodinné tradice narodil se v Pišelích. I syn jeho František, nar. 1764. ve Smilkově, oddal se umění sochařskému. Oběma možno vším právem připočísti mnohé řezbářské dílo v kostelích na patronátu Smilkovském.

nečíslovaná obrazová příloha


[Obr. 113. Smilkov, Sousoší sv. Jana a Pavla]

[Seznam vybraných kapitol]

Zpět