Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


A. Podlaha, Ed. Šittler: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský

[nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898]

[Seznam vybraných kapitol]


Újezd Červený
[str. 125 až 127]


Sommer XVI., 144. Vlasák, Okr. Votický 64 — 65.


FARNÍ CHRÁM SV. MATOUŠE, připomínaný již r. 1397. Orientovaná stavba gotická. Presbytář čtyřhranný (6,05 m šir., 6,25 m dlouhý, 7,90 m vys.) s přistavenými třemi stranami osmiúhelníka. Klenba žebrová bez svorníku. Žebra vystupují 0,27 m ze zdi, jsou 0,20 m široká a na hranách mírně prohloubenými ploškami sešikmená. Žulové konsoly jsou deskové a vybíhají dole v obrácený jehlan pětistranný; dvě z konsol (po obou stranách oltáře) mají tvar hrubých tváří ženských (obr. 130.). Presbytář osvětlen třemi gotickými okny (uvnitř 2,60 m vys., 0,72 m šir.; se špaletou 3,46m vys., 1,25 m šir.), kamenným prutem na dvé dělenými a v hrotu kružbou (jetelový trojlist anebo čtyřlist do kruhu vsazený, pod ním neúplné trojlisty s obou stran středního prutu) vyplněnými (obr. 131.). Okno za oltářem jest zazděno.

Triumfální oblouk gotický (4,50 m šir.), uvnitř ve výši 3,50 m jednoduchou římsou (deska, jejíž spodní hrany jsou šikmo sříznuty) přepažený; hrany oblouku jsou rovněž šikmo sříznuty. V severní zdi presbytáře vchod

str. 126

do sakristie špičatým gotickým ostěním obložený (0,80 m šir., 1,70 m vys.); šikmo sříznutá vnější hrana ostění ozdobena jest oblým válcem.

Loď (8,75 m dlouhá, 6,50 m šir. a 7,34 m vys.) rovným stropem krytá, na jižní straně dvěma do špice sklenutými vyšpaletovanými okénky (poněkud kosmo ve zdi prolomenými) osvětlená. Na téže straně nalézá se vchod do špice sklenutý a gotickým žulovým ostěním (v němž polokruhový žlábek a konická rýha) obložený.

Věž nová z r. 1833; dříve bývala dřevěná, a stávala opodál.

Na hlavním oltáři bohatě řezaný barokní rámec z listových rozvilin komponovaný, se slušnými soškami arch. Michaela, sv. Václava a Vojtěcha. Z konce XVII. stol. Ostatní nábytek hrubý.

Ve zdi presbytáře prosté sanktuarium: obdélníková schránka 50 cm vys., 34 cm šir., okolo níž ve zdi kamenný rámec (na koso postavený poloviční hranol) obdélníkový, nahoře trojúhelníkově se sbíhající. Železná mřížka skládá se ze prutů křížem kladených s nanýtovanými pětilistými růžicemi a hvězdicemi, u zámku je přinýtován kohout z plechu vystřižený. Práce obhroublá.

Svícny oltářní cínové trojnohé s rostlinným barokním dekorem; na jednom z nich letopočet 1689. a písmena: K A S.

Křtitelnice renesanční, 1,00 m vys. na osmihranném podstavci, hrubě z vápence pracovaná (obr. 132.).

Kalich gotický 22 cm vys. stříbrný zlacený. Noha šestilistá (13 cm v prům.) s pěknou gotickou prolamovanou galerií, do jejíž rohů vloženy lité a ciselované lístky gotické. Na prohnutých listech nohy lité a ciselované reliefky: skupina pod křížem, Madona a čtyři symboly evangelistů. Nodus jest prostoupen šesti rotulemi kosočtverečného průměru, na jichž koncích čtou se písmena MARIA; mezi rotule vloženy tepané květy s modrým tyrkysem uprostřed (obr. 133.).

Zvon 0,71 m prům., 0,68 m vys.; při hořejším okraji guirlandy se slunečnicovými květy; na plášti reliéf Madony, dva znaky a nápis

str. 127

LETA 1735 KE CZTI BLAHO : MARIGI PANNIE NAKLADEM VRO : RITT : FRANCE KARLA Z ADLERSHEIMV SKRZE SWO : PA : KARLA Z BISSINGV TENTO ZWON ZAWIESSEN GEST.


[Seznam vybraných kapitol]

Zpět