Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Nové Jazyková škola Muzeum České Sibiře Miličín v MuzeuZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín,
konaného dne 26.8.2009

Přítomni: p. Zíka, p. Trefil, p. Pohan, ing. Trefil, pí. Vaňková, pí. Smrčinová, pí. Slabá-Janoutová

Omluven: p. Hašek, p. Fiala

Zapisovatel: pí. Slabá-Janoutová

Ověřovatelé zápisu: pí. Vaňková, ing. Trefil


PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Pozemky
 3. Úprava rozpočtu 08/2009
 4. Projednání územního plánu obce
 5. Diskuze
 6. Závěr

 1. Zasedání ZO zahájil starosta obce p. Jiří Zíka.
  Zapisovatel – pí. Slabá-Janoutová – 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
  Ověřovatelé zápisu – pí. Vaňková, p. Trefil – 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 2. ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 2 – 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 3. ZO bylo seznámeno s dopisem od hejtmana Středočeského kraje reagujícího na stížnost v osadě Petrovice – závěr: ZO obce postupovalo správně při rozhodování s nakládáním obecního pozemku pč. 73 v k.ú. Petrovice.
 4. ZO odsouhlasilo Obecně závaznou vyhlášku obce Miličín č.1/2009, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Miličín a jejích přilehlých osad – 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 5. ZO zamítlo žádost o fotovoltaickou elektrárnu - 0 x pro, 5 x proti, 2 x zdrženo.
 6. ZO zamítlo žádost o příspěvek na Babybox - 0 x pro, 6 x proti, 1 x zdrženo.
 7. ZO odsouhlasilo žádost SDH Petrovice o příspěvek a smlouvu o poskytnutí fin. příspěvku ve výši 2 000,--Kč na pořádání dětského dne– 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 8. ZO projednalo a schválilo prodej obecního domu v Miličíně č.p.103 v k.ú. Miličín. Další jednání proběhnou po odhadu nemovitosti. Nájemné od 1.1.2010 zůstává ve stejné výši z roku 2009.
 9. ZO schválilo uzavření licenční smlouvy č.VP2009 112872 o veřejném provozování hudebních děl s OSA - 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 10. ZO schválilo odkoupení pozemku parc.č. 344/10 v k.ú. Záhoří. Budou provedena další jednání ohledně ceny. – 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 11. ZO odsouhlasilo plnou moc panu starostovi při jednání s církví ohledně převedení církevní části hřbitova na obec – 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 12. ZO odročilo směnu pozemku parc.č. č. 165/1 v k.ú. Malovice s podmínkou zachování stávající komunikace na základě námitek. Další jednání proběhnou na místě – 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 13. ZO odsouhlasilo záměr prodeje 3/118 podílu Hájenky ve Vrchotových Janovicích- budova čp. 134 a stpč. 173 (794 m2) vše v k.ú. Vrchotovy Janovice v majetku DSO – Lesního družstva Sidonie Nádherné – 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 14. ZO zamítlo žádost firmy Prima Plus o odkoupení pozemku parc.č. 4/1 v k.ú. Miličín. ZO doporučuje podání žádosti o pronájem - 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 15. ZO revokovalo výběrové řízení pro financování Czech Point schválené ZO dne 29.4.2009. Schválilo výběrové řízení pro fin. Czech Point : vybrána firma 6plus Benešov, Tyršova 1902, 256 01 Benešov - 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 16. ZO odsouhlasilo žádost o změnu územního plánu pozemku parc.č. 239 v k.ú. Miličín na stavební parcelu - 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 17. ZO odsouhlasilo žádost o změnu územního plánu pozemku parc.č. 1295/14 v k.ú. Miličín pro účel smíšená plocha obytná s drobnou výrobou- 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 18. ZO bere na vědomí – provedené práce za měsíc červenec a srpen
  lom – navážky zeminy, zavezení etáží
  navážení zeminy - Radkov
  úprava svahu na zahradě budovy OÚ Miličín
  úprava úvozu u hřbitova
  zatrubnění potoka v Záhoří
  ubourání komína a odstranění lávek na budově OÚ Miličín
  likvidace nefunkčních lamp v Petrovicích
  nátěr oken, vyprání závěsů a záclon – sál Petrovice
  oprava septiku u ZŠ Miličín
  výměna oken ve školní kuchyni a v jídelně
  oprava odvodu dešťové vody do kanalizace, oplocení a úprava terénu u školní jídelny
  práce spojené s odstraněním vlhkosti ve zdravotnickém zařízení
 19. ZO bere na vědomí – výhledově naplánované práce
  vyfóliování vodojemu
  oprava kanalizace Žibkov a Záhoří
  oplocení studní
  ohrazení skal v lomu
  oprava silnice na Žibkov
  oprava silnice na Chlistov
  přípravu dřevěných sloupků a trámů na petrovický zámek
  oprava studny u Pichů
  vybudování hydrantu u bytovek
  výměna oken na WC,chodbě a v zubní ordinaci v budově OU Miličín
 20. ZO bere na vědomí – vandalismus v lomu
 21. ZO bere na vědomí další zasedání ZO dne 30.9. 2009 v 18,00 hod.

Zapsala Slabá Janoutová


Ověřovatelé zápisu:


V Miličíně 26. 8. 2009