Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Nové Jazyková škola Muzeum České Sibiře Miličín v MuzeuZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín,
konaného dne 28.4.2010

Přítomni: p. Zíka, ing. Trefil K., p. Pohan, p. Fiala, pí. Vaňková, pí. Slabá-Janoutová, pí. Smrčinová

Omluveni: p. Hašek, p. Trefil J.

Zapisovatel: pí. Smrčinová

Ověřovatelé zápisu: p. Pohan, pí. Slabá-Janoutová


PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Dotace na r. 2010
 3. Pozemky
 4. Různé
 5. Diskuze
 6. Závěr

 1. Zasedání ZO zahájil starosta obce p. Jiří Zíka
 2. Zapisovatel: pí. Smrčinová – 6 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo
  Ověřovatelé zápisu – p. Pohan, pí. Slabá-Janoutová – 6 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo.
 3. ZO projednalo a schválilo program zasedání ZO – 6 x pro, 0 x proti, 1x zdrženo.
 4. ZO projednalo a odsouhlasilo podpis dohody o poskytnutí dotace na pořízení traktoru s příslušenstvím z Programu rozvoje venkova ČR - SZIF - 6 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo.
 5. ZO vzalo na vědomí – proběhne výměna 3 ks oken v ordinaci lékařů.
 6. ZO projednalo a odsouhlasilo – zodpovědná osoba a náhradní zodpovědná osoba , která je pověřená posílat účetní záznamy a další výkazy do Centrálního systému účetních informací státu od r. 2010 – 6 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo.
 7. ZO projednalo a odsouhlasilo vnitřní směrnici 1/2010 - majetek svěřený příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Miličín uvedený ve Zřizovací listině z 24.6.2009 eviduje PO v rozvaze PO ZŠ a MŠ Miličín a obec výše uvedený majetek eviduje na podrozvahovém účtu účetnictví obce. PO provádí k 31.12. inventarizaci a obci předá kopie k uložení. Majetek ve výpůjčce eviduje obec v rozvaze a provádí inventarizaci – 6 x pro, 0x proti, 1 x zdrženo.
 8. ZO projednalo a odsouhlasilo sdělení Města Votice – Postavení a úkoly obcí při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací – 6 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo.
 9. ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miličín za rok 2009 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 10. ZO projednalo žádost Diakonie Československé církve evangelické, středisko Vlašim o poskytnutí finanční pomoci. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nelze finanční příspěvek poskytnout – 6 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo.
 11. ZO projednalo žádost SDH Petrovice o finanční příspěvek ve výši Kč 2.200,-- na výdaje spojené s organizací pochodu KANAPE. ZO odsouhlasilo smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku a příspěvek ve výši Kč 2.200,-- - 6 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo.
 12. ZO projednalo žádost o povolení dočasného umístění předzahrádky na parkoviště. Žádost byla zamítnuta – 4 x pro, 0 x proti, 3 x zdrženo.
 13. ZO projednalo a odsouhlasilo žádost o směnu pozemků. Z pozemku pč. 1100 cca 100 m2 k pozemku pč. 137/1 - přeměna na obecní cestu. Z obecního pozemku č. 1103/13 k pozemku pč. 1100 na přístupovou cestu z obecní cesty 2039/3. Bude vyvěšen záměr směny pozemků – 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 14. ZO projednalo a odsouhlasilo žádost k zřízení provozovny pro pneuservis – 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 15. ZO projednalo a odsouhlasilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV – ČEZ Distribuce – která se týká ČOV - 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 16. ZO vzalo na vědomí – info o Mikroregionu Džbány
 17. ZO vzalo na vědomí – dne 7.5.2010 proběhne seminář „Studenti pro venkov“ – téma – turistické využití Křížové cesty na Kalvárii.
 18. ZO projednalo a odsouhlasilo koupi pozemku pč. 850/2 v k.ú. Miličín - cena dle znaleckého posudku č.010-37 z 17.4.2010 - 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 19. ZO projednalo ústní nabídku na možnost získání dotace na propagace turismu v naší oblasti. Nabídka byla zamítnuta – 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
 20. ZO projednalo a schválilo koupi pozemku pč. 344/10 vodní plocha a pč. 351/6 trv.travní porost v k.ú. Záhoří u Miličína. Kupní cena bude dle znaleckého posudku č. 010/36 z 26.4.2010 – 6x pro, 1x zdrženo, 0x proti.
 21. ZO vzalo na vědomí – termín vítání občánků – 26.6.2010 v 10,00 hod.
 22. ZO vzalo na vědomí – proběhl zápis do MŠ Miličín – 15 žádostí.
 23. ZO vzalo na vědomí - nástup od 1.4.2010 nové pracovnice na OÚ Miličín
 24. ZO vzalo na vědomí – další zasedání ZO – 26.5.2010 v 19,00 hod.

Zapsala: pí. Smrčinová Ivana


Ověřovatelé zápisu: p. Pohan, pí. Slabá-Janoutová


V Miličíně dne Dne: 28.4.2010